06 - 12 - 2020

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
19 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
24 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
32 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD16,760.3017,460.31
EUR27,372.4528,768.54
GBP30,321.4031,587.80
JPY215.30226.51
USD23,01023,220
KHR520527
go top