30 - 09 - 2022

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
29 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
33 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
31 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD14,807.4815,438.58
EUR22,159.1623,399.49
GBP24,732.3625,786.46
JPY159.76169.13
USD23,58023,890
KHR575582
go top