02 - 07 - 2020

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
28-34 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
27-31 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
26-30 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD15,66116,440
EUR25,66426,710
GBP28,16429,093
JPY210.69218.96
USD23,11523,305
KHR002.29002.87
go top