21 - 04 - 2019

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
27 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
29 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
29 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD16,444.8316,724.78
EUR26,012.3726,742.38
GBP29,910.2630,389.23
JPY204.22213.92
USD23,15023,250
KHR501501
go top