31 - 03 - 2020

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
23 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
23 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
26 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD13,252.8913,944.93
EUR24,711.3825,971.21
GBP26,827.9827,947.91
JPY209.46221.58
USD23,57023,760
KHR579590
go top