17 - 05 - 2022

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
33 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
35 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
33 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD15,533.9916,196.88
EUR23,614.2824,937.33
GBP27,472.5128,644.85
JPY173183.15
USD22,88023,190
KHR566573
go top