13 - 06 - 2021

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
37 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
37 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
35 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD17,401.7618,128.62
EUR27,327.8228,755.49
GBP31,955.2733,290.01
JPY204.38215.06
USD22,91523,145
KHR563570
go top