03 - 07 - 2022

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
35 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
34 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
32 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD15,459.5416,105.12
EUR23,737.7925,045.79
GBP27,507.8628,656.57
JPY167.24176.91
USD23,13023,440
KHR570577
go top