29 - 11 - 2021

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
27 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
26 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
29 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD15,853.6016,516.03
EUR24,776.0926,141.92
GBP29,421.8830,651.25
JPY191.44202.48
USD22,54522,775
KHR554561
go top