28 - 01 - 2021

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
17 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
24 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
33 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD17,159.1017,875.81
EUR27,041.4728,454.10
GBP30,710.6131,993.35
JPY214.46225.66
USD22,94023,150
KHR563569
go top