27 - 02 - 2020

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
19 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
19 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
23 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD15,036.7615,508.83
EUR24,573.9425,696.74
GBP29,506.7430,130.25
JPY200.60209.77
USD23,14523,315
KHR565577
go top