24 - 09 - 2020

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
33 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
34 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
31 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD16,482.4917,170.86
EUR26,738.0128,101.68
GBP29,103.6230,319.10
JPY213.95226.53
USD23,06023,270
KHR564571
go top