08 - 08 - 2020

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
30 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
31 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
30 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD16,292.7016,973.14
EUR26,844.2028,213.29
GBP29,695.5930,935.80
JPY212.31222.46
USD23,06023,270
KHR554574
go top