03 - 08 - 2021

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
35 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
38 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
33 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD16,438.7817,125.47
EUR26,554.4327,936.23
GBP31,103.2332,402.50
JPY204.12214.83
USD22,82523,055
KHR561568
go top