21 - 09 - 2019

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
28 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
25 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
25 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD15,624.4416,016.62
EUR25,340.6826,211.09
GBP28,465.6728,951.87
JPY206.67221.72
USD23,15023,300
KHR561571
go top