18 - 11 - 2019

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
24 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
24 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
26 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD15,487.4215,876.45
EUR25,403.9926,276.52
GBP28,714.1829,204.38
JPY206.88221.94
USD23,12023,270
KHR556576
go top