26 - 01 - 2020

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
15 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
19 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
24 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD15,614.7316,104.98
EUR25,309.5926,333.07
GBP29,664.7330,291.66
JPY203.22212.51
USD23,07523,245
KHR561581
go top