22 - 10 - 2021

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
17-21 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
24-28 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
24-31 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD16,465.4617,153.39
EUR25,774.1427,194.90
GBP30,486.1631,759.89
JPY193.23204.37
USD22,63022,860
KHR556563
go top