21 - 07 - 2019

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
30 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
29 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
25 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD16,027.1016,398.03
EUR25,786.1126,640.48
GBP28,467.6128,923.49
JPY211.41221.23
USD23,14023,260
KHR005005
go top