14 - 08 - 2022

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
25-28 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
25-33 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
24-30 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD16,132.5116,820.52
EUR23,475.2124,789.85
GBP27,818.8429,005.24
JPY171.29181.34
USD23,22023,530
KHR567574
LAK118151
go top