21 - 01 - 2022

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
17-18 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
20-26 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
22-34 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD15,914.9616,594.55
EUR25,086.6326,492.89
GBP30,098.2131,383.44
JPY192.29203.55
USD22,53022,840
KHR555562
go top