08 - 03 - 2021

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
25 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
31 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
35 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD17,456.9218,186.10
EUR26,920.8828,327.31
GBP31,278.8532,585.38
JPY208.74219.65
USD22,90023,110
KHR564571
go top