25 - 05 - 2019

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
27 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
28 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
27 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD15,854.1016,220.92
EUR25,888.8526,693.49
GBP29,244.2629,712.36
JPY204.99213.06
USD23,33023,450
KHR005.72005.72
go top