23 - 04 - 2021

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
29 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
32 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
32 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD17,479.9418,210.04
EUR26,946.3128,354.01
GBP31,470.6532,785.11
JPY207.08217.90
USD22,96023,170
KHR567574
go top