21 - 09 - 2021

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
32 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
31 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
31 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD16,348.4117,031.44
EUR26,242.6827,608.45
GBP30,719.2932,002.74
JPY202.38214.10
USD22,64022,870
KHR555562
go top