29 - 05 - 2020

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
29 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
34 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
32 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD14,787.7515,405.28
EUR24,744.6226,006.53
GBP27,623.1828,776.71
JPY209.35219.36
USD23,16023,370
KHR556576
go top