រង្វាន់ទេសចរណ៍ចីរភាពអាស៊ានលើកទី ២

រង្វាន់ទេសចរណ៍ចីរភាពអាស៊ានលើកទី ២

១២ ឧសភា ២០១៩ (21:18)

រង្វាន់ទេសចរណ៍ចីរភាពអាស៊ានលើកទី ២ (ASTA) (២០២០-២០២១) ដោយប្រធានបទ «ទេសចរណ៍វប្បធម៌និងបេតិកភណ្ឌ» គឺជាឱកាសសម្រាប់សហគ្រាសដែលទទួលបានរង្វាន់ ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់អាស៊ាន(www.aseantourism.travel) ក៏ដូចជាគេហទំព័រទេសចរណ៍របស់ប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ដែរ។

go top