បើកពិព័រណ៌សំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន

បើកពិព័រណ៌សំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាន

២២ តុលា ២០២០ (19:33)

កប.អនឡាញ - ក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍វៀតណាមបានសហការជាមួយស្ថានទូតនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានប្រចាំវៀតណាម រៀបចំពិព័រណ៌សំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា នៅសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិ នៅទីក្រុងហាណូយ។

go top