សន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការងារលើកទី៣ ក្រោមប្រធានបទ "ការឆ្ពោះទៅកាន់កិច្ចគាំពារពលករទេសន្តរប្រវេសន៍"

សន្និសីទថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការងារលើកទី៣ ក្រោមប្រធានបទ "ការឆ្ពោះទៅកាន់កិច្ចគាំពារពលករទេសន្តរប្រវេសន៍"

១៨ កញ្ញា ២០១៩ (17:40)

កប.អនឡាញ - សន្និសីទត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា នៅទីក្រុង សៀមរាប ហើយនេះជាវេទិកាមួយសម្រាប់បណ្តាប្រទេស CLMTV កម្ពុជា ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា ថៃ និងវៀតណាម ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការគាំពារពលករទេសន្តរប្រវេសន៍បានជួបគ្នាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ទៅវិញទៅមកអំពីកម្មវិធីសន្តិសុខសង្គម។

go top