កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីយុវជនអាស៊ានលើកទី១១

កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីយុវជនអាស៊ានលើកទី១១

២០ កក្កដា ២០១៩ (20:13)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីយុវជនអាស៊ានលើកទី១១ (AMMY XI) ក្រោមប្រធានបទ “តួនាទីរបស់យុវជនអាស៊ានក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងការតភ្ជាប់ក្នុងតំបន់” និងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីយុវជន ASEAN+3 លើកទី៧ (7th AMMY+3) បានបើកនៅរដ្ឋធានីវៀងច័ន្ទន៍ ប្រទេសឡាវ។

go top