យុវជនអាស៊ានចែករំលែកតម្លៃវប្បធម៌ចម្រុះក្នុងតំបន់

យុវជនអាស៊ានចែករំលែកតម្លៃវប្បធម៌ចម្រុះក្នុងតំបន់

១៦ ឧសភា ២០២៣ (16:15)

កប.អនឡាញ - ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា វេទិកាវប្បធម៌យុវជនអាស៊ានលើកទី១៨ និងវេទិកាវប្បធម៌យុវជនអាស៊ាន+៣ លើកទី៨ ដែលរៀបចំដោយបណ្តាញសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ាន (AUN) ប្រព្រឹត្តទៅនៅសាកលវិទ្យាល័យឥណ្ឌូនេស៊ី។

go top