តំបន់កងឆ្មាំសមុទ្រលេខ ៣ រួមដំណើរជាមួយប្រជានេសាទស្រុក Xuyen Moc

តំបន់កងឆ្មាំសមុទ្រលេខ ៣ រួមដំណើរជាមួយប្រជានេសាទស្រុក Xuyen Moc

២៦ ឧសភា ២០២៤ (18:17)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ២៥ ឧសភា បញ្ជាការដ្ឋានតំបន់កងឆ្មាំសមុទ្រលេខ ៣ បានសម្របសម្រួលជាមួយគណៈចលនាមហាជននៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត Ba Ria-Vung Tau វៀតណាម និងគណៈកម្មាធិការបក្សស្រុក និងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនស្រុក Xuyen Moc រៀបចំកម្មវិធីការងារចលនាមហាជន “កងឆ្មាំសមុទ្ររួមដំណើរជាមួយប្រជានេសាទឆ្នាំ ២០២៤"។

go top