លើកកម្ពស់កម្លាំងសាមគ្គីភាពនៃបណ្តាជនជាតិនៅតាមតំបន់ព្រំដែន

លើកកម្ពស់កម្លាំងសាមគ្គីភាពនៃបណ្តាជនជាតិនៅតាមតំបន់ព្រំដែន

១៤ មិថុនា ២០២១ (15:38)

កប.អនឡាញ - ច្បាប់ស្តីពីការការពារព្រំដែននៃប្រទេសវៀតណាមនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនេះ។ ច្បាប់នេះបានដាក់ចេញនិយមន័យថា៖ ការពារព្រំដែនគឺជាការរួមបញ្ចូលនូវសកម្មភាព និងវិធានការដើម្បីការពារឯករាជ្យ អធិបតេយ្យភាព ឯកភាព និងបូរណភាពទឹកដីនៃមាតុភូមិ និងធានាសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងសុវត្ថិភាពសង្គមនៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនដោយកម្លាំងសំយោគនៃប្រជាជាតិទាំងមូល” ។

go top