រួមដំណើរជាមួយប្រជានេសាទ

រួមដំណើរជាមួយប្រជានេសាទ

២៩ មេសា ២០២២ (16:42)

កប.អនឡាញ - ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះ កងឆ្មាំសមុទ្រវៀតណាមតែងតែរួមដំណើរជាមួយប្រជានេសាទដោយការងារជាក់ស្តែងជាច្រើន។ ខ្លឹមសារមួយក្នុងចំណោមខ្លឹមសារសំខាន់ៗគឺជំរុញការផ្សព្វផ្សាយ និងអប់រំច្បាប់ និងគោរពបទប្បញ្ញត្តិនៅពេលធ្វើនេសាទនៅក្នុងដែនសមុទ្រ។ សកម្មភាពជាក់ស្តែងទាំងនេះបានជួយឲ្យប្រជានេសាទយល់កាន់តែច្បាស់ និងអនុវត្តបានយ៉ាងល្អនូវបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់។

go top