បណ្តុះចំណេះដឹងនៅតំបន់ព្រំដែន

បណ្តុះចំណេះដឹងនៅតំបន់ព្រំដែន

១១ កញ្ញា ២០២២ (18:49)

កប.អនឡាញ - ស្រុក A Luoi (Thua Thien Hue) ប្រជាជននៅទីនេះភាគច្រើនជាជនជាតិភាគតិច ជីវភាពរបស់ពួកគេនៅតែជួបការលំបាកជាច្រើន។

go top