ពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិទ្វេភាគី Nam Giang – Dac Ta Ooc

ពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិទ្វេភាគី Nam Giang – Dac Ta Ooc

១៥ សីហា ២០២១ (17:52)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា នៅស្ថានីយ៍ត្រួតពិនិត្យចម្រុះច្រកទ្វារព្រំដែន Nam Giang គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Quang Nam (ប្រទេសវៀតណាម) និងគណៈកម្មាធិការអាជ្ញាធរខេត្ត Sekong (ប្រទេសឡាវ) បានរៀបចំពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិទ្វេភាគី Nam Giang (ខេត្ត Quang Nam) - Dac Ta Ooc (ខេត្ត Sekong) តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ។

go top