រួមចំណែករក្សាសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ព្រំដែន

រួមចំណែករក្សាសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ព្រំដែន

២២ មេសា ២០១៩ (20:52)

កប.អនឡាញ - ឆ្លើយតបតាមតម្រូវការក្នុងសភាពការណ៍ថ្មី នាយកដ្ឋាននយោបាយនៃកងទ័ពការពារព្រំដែន បានម្ចាស់ការជាប្រចាំ ផ្តល់យោបល់ និងបញ្ជាការណែនាំក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការអប់រំលើវិស័យនយោបាយ។

go top