ជួយប្រជាជនការពារជំងឺ

ជួយប្រជាជនការពារជំងឺ

៣ វិច្ឆិកា ២០២០ (18:02)

កប.អនឡាញ - ប្រជាជនដែលមានជំងឺនៅពេលរស់នៅក្នុងតំបន់លិចទឹក សុទ្ធតែត្រូវបានព្យាបាលដោយវេជ្ជបណ្ឌិតយោធា។ ប្រជាជននៅតំបន់លិចទឹកសប្បាយចិត្តរីករាយណាស់ នៅពេលដែលទទួលថ្នាំព្យាបាល និងការពារជំងឺ បន្ទាប់ពីព្យុះ និងទឹកជំនន់ ដោយឥតគិតថ្លៃ។

go top