ការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការ និងផលិត

ការខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការ និងផលិត

២៨ កក្កដា ២០១៩ (18:22)

កប.អនឡាញ - ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមក កម្មាភិបាល សមាជិកសហជីព និងប្រជាពលករនៅទូទាំងប្រទេសបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការ ផលិត និងធ្វើពាណិជ្ជកម្មឲ្យសម្រេចបានសមិទ្ធផលល្អជាច្រើន ដើម្បីអបអរសាទរការរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៩០ នៃការបង្កើតសហជីពវៀតណាម។

go top