តើខ្លឹមសារក្នុងការសិក្សា ការធ្វើជំរឿន ការប្រមូល និងការចងក្រងជាឯកសារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិភាគតិចត្រូវបានកំណត់យ៉ាងដូចម្តេច?

តើខ្លឹមសារក្នុងការសិក្សា ការធ្វើជំរឿន ការប្រមូល និងការចងក្រងជាឯកសារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិភាគតិចត្រូវបានកំណត់យ៉ាងដូចម្តេច?

២១ ឧសភា ២០២៤ (18:58)

កប.អនឡាញ - មិត្តអ្នកអាន Ho Van Ha នៅឃុំ Binh Nguyen ស្រុក Binh Son ខេត្ត Quang Ngai បានសួរថា៖ តើខ្លឹមសារក្នុងការសិក្សា ការធ្វើជំរឿន ការប្រមូល និងការចងក្រងជាឯកសារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិភាគតិចត្រូវបានកំណត់យ៉ាងដូចម្តេច?

go top