ការប្រឡងប្រណាំងបំពេញល្អនូវរាល់ភារកិច្ច

ការប្រឡងប្រណាំងបំពេញល្អនូវរាល់ភារកិច្ច

៦ មិនា ២០១៩ (19:57)

កប.អនឡាញ - ពួកគេគឺជាកម្មាភិបាល សមាជិកនៃសហជីព កម្មករ បុគ្គលិកនៃស្ថាប័ន និងអង្គភាពរបស់កងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម ដែលធ្វើការទាំងថ្ងៃ ទាំងយប់ដោយមិនចេះនឿយហាត់ឡើយ។

go top