ថែទាំជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិ La Ha

ថែទាំជីវភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិ La Ha

១៧ ឧសភា ២០២២ (18:05)

កប.អនឡាញ - ជនជាតិ La Ha ជាជនជាតិភាគតិចដែលមានចំនួនប្រជាជនតិចណាស់ (មានប្រជាជនតិចជាង១ម៉ឺននាក់) ផលិតកម្មកសិកម្មនៅអន់ខ្សោយ ជីវភាពរស់នៅជួបការលំបាកខ្លាំង អត្រាភាពក្រីក្រខ្ពស់...

go top