អ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវចេញពីភាពក្រីក្រនៅភូមិ Lo Lo Chai

អ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវចេញពីភាពក្រីក្រនៅភូមិ Lo Lo Chai

២៦ កញ្ញា ២០២២ (17:48)

កប.អនឡាញ - “ភូមិ Lo Lo Chai ឥឡូវនេះគឺខុសពីអតីតកាលហើយ។ ចាប់តាំងពីធ្វើទេសចរណ៍មក ប្រជាជនមានការរំភើប ជីវិតរបស់ពួកគេមានភាពប្រសើរឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ហើយការយល់ដឹងត្រូវបានលើកកំពស់។ សព្វថ្ងៃគ្រួសារស្ទើរតែទាំងអស់មានទូរទស្សន៍ ទូទឹកកក និងម៉ូតូ។ ជាពិសេស ស្ទើរតែគ្រប់គ្នាចេះដឹងពីរបៀបប្រាស្រ័យទាក់ទងជាភាសាអង់គ្លេស” នេះបើតាមការចែករំលែករបស់លោក Sinh Di Gai មេភូមិ Lo Lo Chai និយាយអំពីការផ្លាស់ប្តូរក្នុងមូលដ្ឋាន។

go top