ខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តជួយដល់ប្រជាជននៅតាមតំបន់ព្រំដែន

ខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តជួយដល់ប្រជាជននៅតាមតំបន់ព្រំដែន

២៧ កក្កដា ២០២១ (17:42)

កប.អនឡាញ - ភូមិ Ia Der ឃុំ Ia Toi ស្រុក Ia H'Drai ខេត្ត Kon Tum មានប្រជាជនជាជនជាតិភាគតិចចំនួន​ ៨០%។ ដោយយល់ដឹងពីស្ថានភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន លោក Le Viet Vinh ជាគិលានុបដ្ឋាកនៃក្រុមលេខ១ អង្គភាពទ័ពលេខ ១៥ មានទង្វើជាក់ស្តែងដ៏មានអត្ថន័យដើម្បីជួយដល់ប្រជាជន។

go top