សន្តានចិត្តរវាងកងទ័ពនិងប្រជាជននៅតំបន់ទឹកជំនន់ Ha Giang

សន្តានចិត្តរវាងកងទ័ពនិងប្រជាជននៅតំបន់ទឹកជំនន់ Ha Giang

១៣ មិថុនា ២០២៤ (17:10)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ៤ បន្ទាប់ពីគ្រោះទឹកជំនន់កើតឡើងមក ជីវភាពរស់នៅរបស់ជនរួមជាតិនៅតំបន់ទឹកជំនន់ខេត្ដ Ha Giang បានវិលទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញ; ផ្លូវភូមិ និងវិថីខ័ណ្ឌស្អាត អ៊ូអរដោយអ្នកធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមក... គ្រវីដៃលា កម្មាភិបាលនិងយុទ្ធជនត្រឡប់មកអង្គភាពវិញបន្ទាប់ពីប៉ុន្មានថ្ងៃជួយប្រជាជនជំនះផលវិបាកដោយសារគ្រោះធម្មជាតិ ប្រជាជននៅទីក្រុង Ha Giang បានសម្តែងការរំជួលចិត្ដ និងដឹងគុណសម្រាប់កម្មាភិបាល​និងយុទ្ធជន។

go top