លើកកំពស់គុណភាពរបស់កម្មាភិបាលជាជនជាតិភាគតិច

លើកកំពស់គុណភាពរបស់កម្មាភិបាលជាជនជាតិភាគតិច

១៧ មិថុនា ២០១៩ (17:34)

កប.អនឡាញ - Soc Trang គឺជាខេត្តមួយរបស់វៀតណាមដែលមានជនជាតិភាគតិចច្រើនក្នុងនោះមាន ៣១% ជាជនជាតិខ្មែរ។ ក្នុងរយៈពេលកន្លងមក ខេត្តបានយកចិត្តទុកដាក់ និងមានគោលនយោបាយ និងដំណោះស្រាយជាច្រើនដើម្បីបណ្តុះបណ្តាល និងប្រើប្រាស់កម្មាភិបាលជាជនជាតិភាគតិច។ តាមរយៈការងារជាក់ស្តែងនៅមូលដ្ឋាន ជួរកម្មាភិបាលជាជនជាតិភាគតិចបានអះអាងពីតួនាទីស្នូលរបស់ខ្លួន រួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គម ថែរក្សាសន្តិសុខនយោបាយ សណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមនៅមូលដ្ឋាន។

go top