មួយឆ្នាំអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូលើគ្រប់វិស័យនិងវឌ្ឍនភាពអន្តរប៉ាសីហ្វិក (CPTPP)៖  កាលានុវត្តន៍ជាច្រើននៅតែត្រូវរំលងចោល

មួយឆ្នាំអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូលើគ្រប់វិស័យនិងវឌ្ឍនភាពអន្តរប៉ាសីហ្វិក (CPTPP)៖ កាលានុវត្តន៍ជាច្រើននៅតែត្រូវរំលងចោល

២៦ មិនា ២០២០ (17:18)

កប.អនឡាញ-ក្រោយរយៈពេលជាងមួយឆ្នាំចូលជាធរមាននៃ CPTPP ការនាំចេញចូលទីផ្សារក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃ CPTPP នៃវៀតណាមត្រូវបានទទួលស្គាល់មានកំណើនយ៉ាងច្បាស់លាស់។

go top