កិច្ចព្រមព្រៀង EVFTA៖ ឱកាសសម្រាប់សហគ្រាសវៀតណាម

កិច្ចព្រមព្រៀង EVFTA៖ ឱកាសសម្រាប់សហគ្រាសវៀតណាម

២ សីហា ២០២១ (18:03)

កប.អនឡាញ - បន្ទាប់ពីអនុវត្ត កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម EVFTA បាននាំមកនូវកម្លាំងចលករថ្មីសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាងវៀតណាម និង EU ។

go top