ឆ្នាំ ២០២០ - ឆ្នាំនៃបណ្តាញ 5G

ឆ្នាំ ២០២០ - ឆ្នាំនៃបណ្តាញ 5G

២៦ មករា ២០២០ (16:52)

កប.អនឡាញ - នៅពេលដែលបណ្តាញទូរស័ព្ទចល័ត 1G ដំបូងត្រូវបានណែនាំក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៩ អ្នកជំនាញការបានព្យាករណ៍ថា រៀងរាល់ ១០ ឆ្នាំម្តង បច្ចេកវិទ្យានេះនឹងមានបដិវត្តន៍។ ជាការពិតណាស់ បណ្តាញ 2G ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ ១៩៩១ ហើយបណ្តាញ 3G នៅឆ្នាំ ២០០១, 4G នៅឆ្នាំ ២០០៩ និង 5G បានចាប់ផ្តើមដំណើរការដ៏អស្ចារ្យនៅឆ្នាំ ២០១៩ កន្លងទៅនេះ ។

go top