វៀតណាមបន្តជាចំណុចភ្លឺសម្រាប់អ្នកវិនិយោគ

វៀតណាមបន្តជាចំណុចភ្លឺសម្រាប់អ្នកវិនិយោគ

២៥ កញ្ញា ២០២២ (19:00)

កប.អនឡាញ - ក្នុងបរិបទដែលអតិផរណា និងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់កំពុងធ្វើឲ្យយថាទស្សន៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធ្លាក់ចុះ វៀតណាមបានក្លាយទៅជាគោលដៅមួយក្នុងចំណោម “កន្លែងនៃសេចក្តីសង្ឃឹម” សម្រាប់អ្នកវិនិយោគអន្តរជាតិ។

go top