វៀតណាម - ជា "តារាសេដ្ឋកិច្ច" នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍

វៀតណាម - ជា "តារាសេដ្ឋកិច្ច" នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍

២៣ ឧសភា ២០១៩ (15:08)

កប.អនឡាញ - អត្ថបទមួយដែលចេញផ្សាយថ្មីៗនេះ លើគេហទំព័រ Yahoo News បានចាត់ទុកប្រទេស វៀតណាមជា"តារាសេដ្ឋកិច្ច" នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។

go top