សេចក្តីប្រាថ្នាពីខេត្ត Binh Duong

សេចក្តីប្រាថ្នាពីខេត្ត Binh Duong

២៤ មករា ២០២៣ (09:00)

កប.អនឡាញ - ក្នុងអំឡុងការរាតត្បាត Covid-19 ទីក្រុង Binh Duong គឺជា "កន្លែងក្តៅណាស់"។ ត្រឹមតែមួយឆ្នាំក្រោយមក គឺនៅឆ្នាំ ២០២២ ខេត្តបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្លាយជាមូលដ្ឋានមួយដែលមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមលឿនបំផុត និងរឹងមាំបំផុតនៅក្នុងប្រទេស។ នោះគឺជាលទ្ធផលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏អស្ចារ្យជាមួយនឹងស្មារតី "ហ៊ានគិត ហ៊ានធ្វើ ហ៊ានទទួលខុសត្រូវ" និងនវានុវត្តន៍ដោយឥតឈប់ឈរ។

go top