សក្តានុពលនៃការនាំចេញកសិផលរបស់វៀតណាមទៅអូស្ត្រាលី

សក្តានុពលនៃការនាំចេញកសិផលរបស់វៀតណាមទៅអូស្ត្រាលី

៥ ឧសភា ២០២១ (17:51)

កប.អនឡាញ - បន្ទាប់ពីជោគជ័យរបស់កម្មវិធីជម្រុញពាណិជ្ជកម្មផ្លែទុរេនវៀតណាមនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនាឆ្នាំ២០១៩ និងឆ្នាំ២០២០ ការិយាល័យពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមប្រចាំអូស្ត្រាលី បានកសាងផែនការផ្សព្វផ្សាយ កសាងពាណិជ្ជសញ្ញា និងបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់កសិផលវៀតណាមនៅទីផ្សារនេះ។

go top