សមាគមខ្មែរ-វៀតណាមបង្កើតមូលនិធិជួយឧបត្ថម្ភស្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍

សមាគមខ្មែរ-វៀតណាមបង្កើតមូលនិធិជួយឧបត្ថម្ភស្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍

១១ មិនា ២០២០ (16:32)

កប.អនឡាញ - នាពេលថ្មីៗនេះ នៅរាជធានីភ្នំពេញ សមាគមខ្មែរ-វៀតណាម បានបង្កើត “មូលនិធិជួយឧបត្ថម្ភស្ត្រីអភិវឌ្ឍន៍” ក្នុងបំណងជួយឧបត្ថម្ភស្រ្តីខ្មែរ-វៀតណាមក្រីក្រនៅកម្ពុជា។

go top