សិស្សានុសិស្សដើមកំណើតវៀតណាមនៅកម្ពុជាចូលឆ្នាំសិក្សាថ្មី

សិស្សានុសិស្សដើមកំណើតវៀតណាមនៅកម្ពុជាចូលឆ្នាំសិក្សាថ្មី

២៧ មករា ២០២១ (18:40)

កប.អនឡាញ - បន្ទាប់ពីការផ្អាករយៈពេលយូរ ដោយសារតែរងផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាត Covid-19 នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែមករា សាលាបឋមសិក្សាមិត្តភាពខ្មែរ - វៀតណាម Tan Tien នៅទីក្រុងភ្នំពេញ បានបើកឆ្នាំសិក្សាថ្មីសម្រាប់កុមារដើមកំណើតវៀតណាមនៅកម្ពុជា។

go top