ខេត្ត Lam Dong ប្រគល់ប្រាក់ ៦០០ លានដុងជូនប្រជាជនឡាវ និងអាណិកជនវៀតណាមនៅកម្ពុជាសម្រាប់ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19

ខេត្ត Lam Dong ប្រគល់ប្រាក់ ៦០០ លានដុងជូនប្រជាជនឡាវ និងអាណិកជនវៀតណាមនៅកម្ពុជាសម្រាប់ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19

១៦ មិថុនា ២០២០ (17:46)

កប.អនឡាញ - នាពេលថ្មីៗនេះ ក្រុមបេសកកម្មរបស់ខេត្ត Lam Dong វៀតណាមបានប្រគល់ប្រាក់ចំនួន ៦០០ លានដុងជូនស្ថានអគ្គកុងស៊ុលឡាវ និងស្ថានទូតវៀតណាមនៅកម្ពុជាសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid-19។

go top