ប្រទេសវៀតណាមដ៏ស្រស់ស្អាតក្នុងក្រសែភ្នែកឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា

ប្រទេសវៀតណាមដ៏ស្រស់ស្អាតក្នុងក្រសែភ្នែកឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា

២៤ មករា ២០២៣ (09:00)

កប.អនឡាញ - ចំពោះលោក ចាយ ណាវុធ ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា ប្រទេសវៀតណាម - "ប្រទេសមួយដ៏ស្រស់ស្អាត" បាននាំមកនូវអនុស្សាវរីយ៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានរបស់លោក។

go top