ក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវៀតណាមជ្រើសរើសបេក្ខជនអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅកម្ពុជា

ក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវៀតណាមជ្រើសរើសបេក្ខជនអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅកម្ពុជា

១៦ ឧសភា ២០២៤ (16:10)

កប.អនឡាញ - ក្រសួងអប់រំ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវៀតណាមបានប្រកាសជ្រើសរើសបេក្ខជនអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅកម្ពុជា ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង រួមមានអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងក្រោយឧត្តមសិក្សាចំនួន ២០ ​កន្លែង និងអាហារូបករណ៍សិក្សាភាសាខ្មែរចំនួន ១៥ កន្លែង។

go top