ពិធីបើកពិព័រណ៍តាំងបង្ហាញផលិតផលមិត្តភាពវៀតណាម-កម្ពុជា

ពិធីបើកពិព័រណ៍តាំងបង្ហាញផលិតផលមិត្តភាពវៀតណាម-កម្ពុជា

៣ មិថុនា ២០២៣ (16:17)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ១ ខែមិថុនា មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានសហការជាមួយមន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មខេត្ត Tay Ninh ប្រទេសវៀតណាម បើកពិព័រណ៍តាំងបង្ហាញផលិតផលមិត្តភាពវៀតណាម-កម្ពុជា។

go top