ធនាគារពិភពលោកអនុម័តថវិកាប្រមាណ ១១៣ លានដុល្លារ ដើម្បីសេវាថែទាំសុខភាព

ធនាគារពិភពលោកអនុម័តថវិកាប្រមាណ ១១៣ លានដុល្លារ ដើម្បីសេវាថែទាំសុខភាព

១៥ មិនា ២០២២ (19:02)

កប.អនឡាញ - ធនាគារពិភពលោកបានអនុម័តថវិកាប្រមាណ ១១៣ លានដុល្លារដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធភាពទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពមានគុណភាពនៅកម្ពុជា ខណៈថវិកាទាំងនោះសំដៅសំខាន់សម្រាប់ក្រុមដែលងាយរងគ្រោះបំផុត និងដើម្បីជួយគាំទ្រដល់ការឆ្លើយតបមានប្រសិទ្ធភាពទៅនឹងវិបត្តិផ្នែកសុខភាពនានាដែលអាចកើតមាន។

go top