ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខគាំទ្រការអំពាវនាវឱ្យមានបទឈប់បាញ់ជាសកលដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងជំងឺរាតត្បាត Covid-19

ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខគាំទ្រការអំពាវនាវឱ្យមានបទឈប់បាញ់ជាសកលដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងជំងឺរាតត្បាត Covid-19

៣ កក្កដា ២០២០ (17:14)

នាថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្តីពីការគាំទ្រចំពោះសេចក្តីអំពាវនាវឱ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ នឹងជំងឺរាតត្បាត Covid-19 របស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក Antonio Guterres។

go top