វៀតណាមសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃស្ថានបេសកកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការរក្សាសន្តិសុខនៅតំបន់ជម្លោះ Abyei

វៀតណាមសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃស្ថានបេសកកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការរក្សាសន្តិសុខនៅតំបន់ជម្លោះ Abyei

១៥ តុលា ២០២១ (16:59)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា (តាមម៉ោងទីក្រុងញូវយ៉ក) ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបជុំស្ដីពីសកម្មភាពរបស់ស្ថានបេសកកម្មសន្តិសុខបណ្តោះអាសន្ននៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅ Abyei ហៅកាត់ថា UNISFA។ កិច្ចប្រជុំបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិបទដែល UNISFA ជួបការលំបាកក្នុងសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅ Abyei។

go top