សហភាពអ៊ឺរ៉ុប (EU) ជួបការលំបាកដោយសារសង្រ្គាមពាណិជ្ជកម្មអាមេរិក - ចិន

សហភាពអ៊ឺរ៉ុប (EU) ជួបការលំបាកដោយសារសង្រ្គាមពាណិជ្ជកម្មអាមេរិក - ចិន

២១ ឧសភា ២០១៩ (21:50)

លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិមួយដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី ២០ ខែឧសភា បានបង្ហាញថា ក្រុមហ៊ុននានានៃសហភាពអឺរ៉ុប (EU) កំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីសង្រ្គាមពាណិជ្ជកម្មអាមេរិក - ចិន ហើយមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនតូចមានសុទិដ្ឋិនិយមអំពីអនាគតរបស់ខ្លូន។

go top