កិច្ចប្រជុំអាជីវកម្មកំពូលពិភពលោកបានប្រារព្ធនៅប្រទេសឥណ្ឌា

កិច្ចប្រជុំអាជីវកម្មកំពូលពិភពលោកបានប្រារព្ធនៅប្រទេសឥណ្ឌា

២០ មករា ២០១៩ (22:36)

នាថ្ងៃទី ១៨ ខែមករា កិច្ចប្រជុំអាជីវកម្មកំពូលពិភពលោកឆ្នាំ២០១៩ (VGGS 2019) ត្រូវបានប្រារព្ធជាផ្លូវការនៅក្នុងទីក្រុង Ahmedabad រដ្ឋ Gujarat ប្រទេសឥណ្ឌា។

go top