សភាជាន់ទាបអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតបញ្ច្រាសសិទ្ធិវេតូរបស់ប្រធានាធិប​តីអាមេរិក លោក Donald Trump

សភាជាន់ទាបអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតបញ្ច្រាសសិទ្ធិវេតូរបស់ប្រធានាធិប​តីអាមេរិក លោក Donald Trump

១៧ មិនា ២០១៩ (19:10)

សភាជាន់ទាបអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី ២៦ ខែមិនា សំដៅបញ្ច្រាសសិទ្ធិវេតូរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក Donald Trump ចំពោះគម្រោងច្បាប់រារាំងសេចក្ដីប្រកាសភាពអាសន្នជាតិ។

go top