បាល់ទាត់វៀតណាមនាំមុខគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍

បាល់ទាត់វៀតណាមនាំមុខគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍

២៦ តុលា ២០១៨ (21:02)

ដោយទទួលបាន ១២២០ ពិន្ទុនោះ ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិវៀតណាមរក្សាបានចំណាត់ថ្នាក់សេខ ១០២ ដដែល នៅលើពិភពលោក។

go top