លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញចូលរួមពិធីតាំងពិព័រណ៍ "បេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌និងយិនស៊ិន Ngoc Linh – របស់ខេត្ដ Kon Tum - ទ្រព្យដ៏មានតម្លៃនៃធម្មជាតិ"។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញចូលរួមពិធីតាំងពិព័រណ៍ "បេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌និងយិនស៊ិន Ngoc Linh – របស់ខេត្ដ Kon Tum - ទ្រព្យដ៏មានតម្លៃនៃធម្មជាតិ"។

២១ មករា ២០១៩ (16:33)

កប.អនឡាញ - លោក Nguyen Xuan Phuc នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម បានអញ្ជើញទៅទស្សនាសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិនិងកាត់ខ្សែបូសម្ពោធពិព័រណ៍ "បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌" និង "យិនស៊ិន Ngoc Linh – របស់ខេត្ដ Kon Tum - ទ្រព្យដ៏មានតម្លៃនៃធម្មជាតិ"។ អញ្ជើញចូលរួមក៏មានថ្នាក់ដឹកនាំមកពីក្រសួង ស្ថាប័នជាច្រើនផងដែរ។

go top