សកម្មភាពនានាក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី១២៨ ទិវាកំណើតរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ

សកម្មភាពនានាក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី១២៨ ទិវាកំណើតរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ

២០ ឧសភា ២០១៨ (22:00)

កប.អនឡាញ - នា​ថ្ងៃ១៩ ឧសភា នៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាម សកម្មភាពនានាបានរៀបចំឡើងក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី១២៨ ទិវាកំណើតរបស់លោកប្រធានហូជីមិញ (ថ្ងៃទី ១៩ឧសភា១៨៩០-ថ្ងៃទី១៩ឧសភា២០១៨)។

go top