កម្មាវិធី" SATRA ដើម្បីកោះសមុទ្ររបស់មាតុភូមិ"

កម្មាវិធី" SATRA ដើម្បីកោះសមុទ្ររបស់មាតុភូមិ"

១៥ កក្កដា ២០១៨ (20:53)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ១៤ ខែកក្កដា នៅទីក្រុងហូជីមិញ គណៈកម្មាធិការបក្ស នៃក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មសាយហ្គន (SATRA) បានបើកកម្មវិធី "SATRA ដើម្បីកោះសមុទ្ររបស់មាតុភូមិ" ដំណាក់កាលឆ្នាំ ២០១៨-២០១៩ ។

go top