ទូរទស្សន៍ CNN ចាក់ផ្សាយកម្មវិធីពិសេសអំពីជីវភាពតាមផ្លូវនៃទីក្រុងហាណូយ

ទូរទស្សន៍ CNN ចាក់ផ្សាយកម្មវិធីពិសេសអំពីជីវភាពតាមផ្លូវនៃទីក្រុងហាណូយ

១៧ វិច្ឆិកា ២០១៨ (20:44)

កប.អនឡាញ - ទូរទស្សន៍ CNN បានចាក់ផ្សាយកម្មវិធីពិសេសអំពីជីវភាពតាមផ្លូវនៃទីក្រុងហាណូយក្រោមប្រធានបទ “Street Life Hanoi” ពីថ្ងៃទី១១ ដល់ថ្ងៃទី២១ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨។

go top