ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិវៀតណាមឡើងចំណាត់ថ្នាក់

ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិវៀតណាមឡើងចំណាត់ថ្នាក់

១៩ ឧសភា ២០១៨ (21:58)

កប.អនឡាញ - យោងតាមការចេញផ្សាយលទ្ធផលចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមជម្រើសជាតិរបស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោក ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិវៀតណាមបានកើនឡើង ១ ថ្នាក់គឺជាប់ចំណាត់ថ្នាក់​លេខ ១០២ ពិភពលោក។

go top