កោះទាំង៧ដ៏ស្រស់ត្រកាលបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់វិស្សមកាល

កោះទាំង៧ដ៏ស្រស់ត្រកាលបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់វិស្សមកាល

១៤ ឧសភា ២០១៨ (21:25)

កប.អនឡាញ - កោះរ៉ុង កោះសង្សា កោះតាង គឺជាកោះដ៏ស្រស់ត្រកាលដែល CNN បានណែនាំដល់អ្នកទេសចរនៅពេលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជា។

go top