ក្នុងពិធីប្រគល់រង្វាន់នេះ មូលដ្ឋាន និងអង្គភាពរបស់វៀតណាមចំនួន ២៥ ទទួលបានរង្វាន់ចំនួន៦ រួមមាន៖ រង្វាន់សណ្ឋាគារបៃតងអាស៊ាន (សណ្ឋាគារចំនួន៥); រង្វាន់ទីក្រុងទេសចរណ៍ស្អាតអាស៊ាន (៣ ទីក្រុង); រង្វាន់ MICE អាស៊ាន (សម្រាប់បន្ទប់ប្រជុំចំនួន៥); រង្វាន់ MICE អាស៊ាន (សម្រាប់កន្លែងរៀបចំពិព័រណ៍ចំនួន ៥); រង្វាន់ MICE អាស៊ាន (សម្រាប់កន្លែងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ចំនួន៥); រង្វាន់ទេសចរណ៍និរន្តរភាពអាស៊ាន (អង្គភាពចំនួន២)។

leftcenterrightdel
រូបថតឧទាហរណ៍ (vnanet.vn)

នៅក្នុងវេទិកាឆ្នាំនេះ ស្តង់ទេសចរណ៍វៀតណាមដែលដឹកនាំដោយនាយកដ្ឋានទេសចរណ៍ជាតិវៀតណាម និងមានការចូលរួមពីមូលដ្ឋានចំនួន៥ និងធុរកិច្ចទេសចរណ៍ឈានមុខមួយចំនួន បានផ្សព្វផ្សាយរូបភាពទេសចរណ៍ ទឹកដី មនុស្ស និងវប្បធម៌វៀតណាម៕

បកប្រែដោយ Thuy Anh