ហាណូយ FC ស្ថិតក្នុងតារាងចំណាត់ថ្នាក់ទាំង ១០ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាក់ទងនឹងតម្លៃផ្ទេរ

ហាណូយ FC ស្ថិតក្នុងតារាងចំណាត់ថ្នាក់ទាំង ១០ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាក់ទងនឹងតម្លៃផ្ទេរ

៥ មិនា ២០២១ (19:24)

កប.អនឡាញ - គេហទំព័របាល់ទាត់អាស៊ានទើបតែចេញនូវបញ្ជីឈ្មោះក្លឹបនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង ១០ ដែលមានតម្លៃផ្ទេរខ្ពស់បំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

go top