ការជួបប្រាស្រ័យកីឡាក្នុងឱកាសរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១២៩ នៃទិវាកំណើតលោកប្រធានហូជីមិញ

ការជួបប្រាស្រ័យកីឡាក្នុងឱកាសរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១២៩ នៃទិវាកំណើតលោកប្រធានហូជីមិញ

១៧ ឧសភា ២០១៩ (20:17)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា នៅមជ្ឈមណ្ឌលកីឡា Viettel រដ្ឋធានីហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅការជួបប្រាស្រ័យកីឡារវាងយុវជននៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននយោបាយកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម និងសាជីវកម្មឧស្សាហកម្ម ទូរគមនាគមន៍ (Viettel) ដើម្បីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី១២៩ នៃទិវាកំណើតលោកប្រធានហូជីមិញ (ថ្ងៃទី១៩ ឧសភា ឆ្នាំ១៨៩០/ថ្ងៃទី១៩ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៩) និង៥០ឆ្នាំអនុវត្តតាមមតកសាសន៍របស់លោកប្រធានហូជីមិញ (១៩៦៩ - ២០១៩)។

go top