កីឡាករ ៤០០០ នាក់ចូលរួមការប្រកួតរត់ម៉ារ៉ាតុងឆ្លងកាត់ភ្នំវៀតណាម

កីឡាករ ៤០០០ នាក់ចូលរួមការប្រកួតរត់ម៉ារ៉ាតុងឆ្លងកាត់ភ្នំវៀតណាម

១៨ កញ្ញា ២០១៩ (17:44)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតរត់ម៉ារ៉ាតុងឆ្លងកាត់ភ្នំវៀតណាមឆ្នាំ២០១៩ បានរៀបចំសន្និសីទកាសែតអំពីការប្រកួតរត់ម៉ារ៉ាតុង ឆ្នាំ២០១៩។

go top