កម្ពុជា ថៃ និងវៀតណាមជំរុញវិស័យទេសចរណ៍

កម្ពុជា ថៃ និងវៀតណាមជំរុញវិស័យទេសចរណ៍

៨ ឧសភា ២០២២ (19:48)

កប.អនឡាញ -បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលថៃបានអនុញ្ញាតឱ្យបើកប្រទេសឡើងវិញនៅតំបន់ព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ មក សមាគមនិងក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍មួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជា ថៃ និងវៀតណាម បានសហការគ្នារៀបចំផែនការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ។

go top