ភាពស្រស់ស្អាតនៃភ្នំ Sam

ភាពស្រស់ស្អាតនៃភ្នំ Sam

១៦ កក្កដា ២០១៩ (20:39)

កប.អនឡាញ - ភ្នំ Sam មានកម្ពស់ ២៨៤ ម៉ែត្រធៀបនឹងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រដែលស្ថិតនៅទីក្រុង Chau Doc ខេត្ត An Giang។

go top