ឱកាសសម្រាប់ផ្នែកទេសចរណ៍វៀតណាម ដំណាក់កាលឆ្នាំ ២០២១-២០២៣

ឱកាសសម្រាប់ផ្នែកទេសចរណ៍វៀតណាម ដំណាក់កាលឆ្នាំ ២០២១-២០២៣

៤ មេសា ២០២១ (17:57)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ៣ ខែមេសា នៅខេត្ត Thanh Hoa បានប្រព្រឹត្តទៅសិក្ខាសាលាក្រោមប្រធានបទ “ទេសចរណ៍វៀតណាមឆ្នាំ ២០២១-២០២៣៖ ឱកាសក្នុងដំណាក់កាលងើបឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងក្លា”។

go top