ភ្ញៀវអន្តរជាតិមកវៀតណាមមានជិត ៤.៦ លាននាក់

ភ្ញៀវអន្តរជាតិមកវៀតណាមមានជិត ៤.៦ លាននាក់

៣០ ឧសភា ២០២៣ (17:23)

កប.អនឡាញ - ក្នុងរយៈពេល ៥ ខែកន្លងមក ប្រាក់ចំណូលបានមកពីសេវាស្នាក់នៅ និងម្ហូបអាហារ ក្នុងរយៈពេល ៥ ខែចុងក្រោយនេះបានកើនឡើង ២២ %។ វិស័យទេសចរណ៍បានកើនឡើងជិត ៩០% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។

go top