ថៃ កម្ពុជា និងវៀតណាម តភ្ជាប់ទេសចរណ៍តាមផ្លូវសមុទ្រ

ថៃ កម្ពុជា និងវៀតណាម តភ្ជាប់ទេសចរណ៍តាមផ្លូវសមុទ្រ

១៧ មិថុនា ២០២៤ (17:07)

កប.អនឡាញ - ផ្លូវសមុទ្រនេះនឹងមិនត្រឹមតែដំណើរការជាផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចទំនើបប៉ុណ្ណោះទេ ថែម​ទាំងជាផ្លូវទេសចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញជាមួយនឹងវប្បធម៌ និងធម្មជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតទៀតផង។

go top