វៀតណាមស្ថិតក្នុងបញ្ជីគោលដៅទេសចរណ៍ស្អាតបំផុតនៅរដូវរងាទាំង១០

វៀតណាមស្ថិតក្នុងបញ្ជីគោលដៅទេសចរណ៍ស្អាតបំផុតនៅរដូវរងាទាំង១០

២៥ កញ្ញា ២០២២ (19:00)

កប.អនឡាញ - គេហទំព័រទេសចរណ៍របស់អាល្លឺម៉ង់ reisereporter.de ទើបតែបានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយដែលបញ្ចូលប្រទេសវៀតណាមចូលទៅក្នុងបញ្ជីគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុតទាំង១០ នៅរដូវរងា សម្រាប់ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់។

go top