វៀតណាមត្រូវបានលើកតម្កើងជាគោលដៅទេសចរណ៍កំពូលនៅអាស៊ី

វៀតណាមត្រូវបានលើកតម្កើងជាគោលដៅទេសចរណ៍កំពូលនៅអាស៊ី

២៥ តុលា ២០២១ (18:28)

កប.អនឡាញ - World Travel Awards (ពានរង្វាន់ទេសចរណ៍ពិភពលោក) ទើបតែបានប្រកាសពានរង្វាន់សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១ ដែលក្នុងនោះវៀតណាមត្រូវបានលើកតម្កើងជាគោលដៅទេសចរណ៍កំពូលនៅអាស៊ី។ នេះជាពានរង្វាន់ដែលវៀតណាមបានទទួលកាលពីឆ្នាំ ២០១៨ និង ២០១៩។

go top