វៀតណាមត្រៀមខ្លួនជួយបណ្ដាប្រទេសក្រោយបញ្ចប់ជម្លោះនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក

វៀតណាមត្រៀមខ្លួនជួយបណ្ដាប្រទេសក្រោយបញ្ចប់ជម្លោះនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក

៥ ធ្នូ ២០២០ (19:01)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ៣ ធ្នូ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ បានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងកំណែទម្រង់វិស័យសន្តិសុខ។ កិច្ចពិភាក្សានេះដឹកនាំដោយប្រទេសអាហ្រ្វិកខាងត្បូងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០។

go top