ធនាគារពិភពលោកបង្កើនការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅឆ្នាំនេះ

ធនាគារពិភពលោកបង្កើនការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅឆ្នាំនេះ

៧ មិថុនា ២០២៣ (19:52)

នៅក្នុងរបាយការណ៍ទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសកលថ្មីបំផុត ធនាគារពិភពលោកបានព្យាករណ៍ថា GDP សរុបសកលនឹងកើនឡើង ២,១% នៅឆ្នាំនេះ ដែលខ្ពស់ជាងការព្យាករណ៍ ១,៧% ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមករា ប៉ុន្តែនៅតែទាបជាងអត្រាកំណើនឆ្នាំមុនគឺ ៣,១%។

go top