សភាជាន់ទាបអាមេរិកអនុម័តលើគម្រោងច្បាប់ជៀសវាងការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាល

សភាជាន់ទាបអាមេរិកអនុម័តលើគម្រោងច្បាប់ជៀសវាងការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាល

១ តុលា ២០២៣ (20:24)

គួរកត់សម្គាល់ថា គម្រោងច្បាប់នេះ ទទួលបានការគាំទ្រពីសមាជិកសភាប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនធំនៅក្នុងសភាជាន់ទាបដែលគ្រប់គ្រងដោយគណបក្សសាធារណរដ្ឋ។

go top