ចិននឹងបណ្តឹងអាមេរិកទៅកាន់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយពន្ធ

ចិននឹងបណ្តឹងអាមេរិកទៅកាន់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយពន្ធ

១៩ កញ្ញា ២០១៨ (21:55)

ភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនត្រូវបានកើនឡើងដល់កំរិតថ្មី ខណៈពេលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិននាថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញាបានជូនដំណឹងថាចិននឹងដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅកាន់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) ពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលអាមេរិកយកពន្ធបន្ថែមដោយមានតម្លៃទឹកប្រាក់ចំនួន ២០០ ប៊ីលាន ដុល្លារ អាមេរិកចំពោះផលិតផលរបស់ចិន។

go top