តួនាទី និងកិត្យានុភាពរបស់ប្រទេសបានអះអាងពីភាពត្រឹមត្រូវ និងភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងមាគ៌ាការបរទេសរបស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម

តួនាទី និងកិត្យានុភាពរបស់ប្រទេសបានអះអាងពីភាពត្រឹមត្រូវ និងភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងមាគ៌ាការបរទេសរបស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម

១៦ មករា ២០១៨ (20:00)

កប.អនឡាញ - កិច្ចការបរទេសរបស់វៀតណាមក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ហើយជាពិសេសនៅឆ្នាំ ២០១៧ ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងសម្រេចបាននូវលទ្ធផលដ៏សំខាន់ជាច្រើន។ តួនាទី និងកិត្យានុភាពរបស់វៀតណាមក្នុងសហគមន៍អន្ដរជាតិកាន់តែត្រូវបានលើកកម្ពស់។

go top