ចាប់ផ្តើមគម្រោងការអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការដោះស្រាយផលវិបាកដោយសារគ្រាប់បែក គ្រាប់មីន ដែលបន្សល់ទុកក្រោយសង្គ្រាម។

ចាប់ផ្តើមគម្រោងការអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការដោះស្រាយផលវិបាកដោយសារគ្រាប់បែក គ្រាប់មីន ដែលបន្សល់ទុកក្រោយសង្គ្រាម។

១១ មិនា ២០១៨ (13:42)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី៩ ខែមីនា នៅទីក្រុង Dong Hoi ខេត Quang Binh (ភូមិភាគកណ្តាលនៃ​ប្រទេសវៀតណាម) ស្ថាប័នប្រចាំរបស់គណៈកម្មការជាតិអំពីការដោះស្រាយផលវិបាកដោយសារគ្រាប់បែក គ្រាប់មីន និង​សារធាតុគីមីពុលដែលបានបន្សល់ទុកក្រោយសង្គ្រាម (គណៈកម្មការដឹកនាំលេខ ៧០១) និងស្ថាប័នសហប្រតិបត្តិការអន្ត​រ​ជាតិ​របស់​ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង (KOICA) និងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNDP) ចាប់ផ្តើមគម្រោងការ" វៀតណាម និងកូរ៉េខាងត្បូង​សហប្រតិបត្តិការក្នុងការដោះស្រាយរាល់ផលវិបាកដោយសារគ្រាប់បែក គ្រាប់មីន ដែលបានបន្សល់ទុកក្រោយសង្គ្រាម”។

go top