ក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមប្រារព្ធខួបលើកទី៧០ នៃការបង្កើតកងទ័ពប្រជាជនឡាវ

ក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមប្រារព្ធខួបលើកទី៧០ នៃការបង្កើតកងទ័ពប្រជាជនឡាវ

១៩ មករា ២០១៩ (21:33)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែមករា នៅទីក្រុងហាណូយ ក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមបានប្រារព្ធខួបលើកទី ៧០ នៃការបង្កើតកងទ័ពប្រជាជនឡាវ (ថ្ងៃទី ២០ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៤៩ - ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩) ។

go top