ការប្រគល់រង្វាន់ "យុវជនច្នៃប្រឌិតក្នុងកងទ័ព " លើកទី១៨

ការប្រគល់រង្វាន់ "យុវជនច្នៃប្រឌិតក្នុងកងទ័ព " លើកទី១៨

១៩ ឧសភា ២០១៨ (21:58)

នាថ្ងៃទី ១៨ ខែឧសភា នៅរដ្ឋធានីហាណូយ ក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុប និងការប្រគល់រង្វាន់ "យុវជនច្នៃប្រឌិតក្នុងកងទ័ព" លើកទី១៨។

go top