ពង្រីកប្រភពធនធានពីអាណិកជនវៀតណាមក្នុងការកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ

ពង្រីកប្រភពធនធានពីអាណិកជនវៀតណាមក្នុងការកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ

១២ មិនា ២០១៨ (18:42)

កប.អនឡាញ - ឆ្នាំ២០១៧ សកម្មភាពការបរទេសរបស់បក្ស និងរដ្ឋទទួលបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗជាច្រើន។ ក្នុងនោះការងារអំពីអាណិកជនវៀតណាមនៅឯបរទេសត្រូវបានជម្រុញយ៉ាងខ្លាំងខ្លា និងទទួលបានលទ្ធលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ រួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យនូវសេចក្ដីសម្រេចចិត្ដនៃមហាសន្និបាតបក្សលើកទី ១២។

go top