ឆ្នាំ២០១៧ វៀតណាមទទួលបានជោគជ័យបំផុតក្នុងកិច្ចការបរទេស

ឆ្នាំ២០១៧ វៀតណាមទទួលបានជោគជ័យបំផុតក្នុងកិច្ចការបរទេស

១៦ មករា ២០១៨ (20:00)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៧ និងកំណត់ទិសដៅភារកិច្ចសម្រាប់ ឆ្នាំ២០១៨ ។ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Pham Binh Minh រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ

go top