វៀតណាមវិនិយោគជាង ២៦៣ លានដុល្លារអាមេរិកទៅបរទេសនាឆមាសដើមឆ្នាំ២០១៨

វៀតណាមវិនិយោគជាង ២៦៣ លានដុល្លារអាមេរិកទៅបរទេសនាឆមាសដើមឆ្នាំ២០១៨

២៩ មិថុនា ២០១៨ (19:37)

កប.អនឡាញ - យោងតាមនាយកដ្ឋានវិនិយោគនៅបរទេសនៃក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគវៀតណាម នាឆមាសដើមឆ្នាំ២០១៨ វៀតណាមមានគម្រោងចំនួន ៦៧ ដែលបានផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតវិនិយោគថ្មីទៅបរទេស ដោយមានទុនវិនិយោគសរុប ២៦៣.០៨ លានដុល្លារអាមេរិក។

go top