សិក្ខាសាលា សាមគ្គីភាពប្រជាជនដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងអភិវឌ្ឍដោយ ចីរភាព

សិក្ខាសាលា សាមគ្គីភាពប្រជាជនដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងអភិវឌ្ឍដោយ ចីរភាព

២៣ ឧសភា ២០១៨ (19:37)

សិក្ខាសាលា សាមគ្គីភាពប្រជាជនដើម្បីសន្តិភាព សន្តិសុខ និងអភិវឌ្ឍដោយ ចីរភាព នឹងត្រូវបាន រៀបចំឡើងក្នុងរយៈពេល ២ ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី ២១និង ២២ ខែឧសភា ដោយ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Quang Tri (ភាគខាងកណ្តាល វៀតណាម) សហការជាមួយ មូលនិធិសន្តិភាព និង អភិវឌ្ឍន៍វៀតណាម និង អង្គការ Rosa Luxemboung (អាលឺ្លម៉ង់) នៅទីរួមស្រុក Cua Viet ស្រុក Gio Linh ខេត្ត Quang Tri។

go top