កម្មវិធី Caravan ក្បួនដង្ហែររថយន្តដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍ប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជា ថៃ និងវៀតណាម

កម្មវិធី Caravan ក្បួនដង្ហែររថយន្តដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍ប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជា ថៃ និងវៀតណាម

១៥ មិនា ២០១៩ (20:51)

កប.អនឡាញ - កម្មវិធី Caravan ក្បួនដង្ហែររថយន្តដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍ប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជា ថៃ និងវៀតណាម គ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ តាមបណ្តាខេត្តនៅតំបន់ច្រករបៀងទេសចរណ៍ភាគខាងត្បូងកម្ពុជា ថៃ និងវៀតណាម។

go top