ក្រុមហ៊ុន Vietnam Airlines ចូលរួមការផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ និងវប្បធម៌វៀតណាមនៅផ្សារណាត់ទេសចរណ៍អន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុន Vietnam Airlines ចូលរួមការផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ និងវប្បធម៌វៀតណាមនៅផ្សារណាត់ទេសចរណ៍អន្តរជាតិ

៧ កញ្ញា ២០១៨ (16:49)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី៦ កញ្ញា ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជាតិវៀតណាម Vietnam Airlines បានចូលរួមផ្សារណាត់ទេសចរណ៍អន្តរជាតិទីក្រុងហូជីមិញ(ITE)។

go top