សហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោក ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអាទិភាពនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាល

សហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោក ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអាទិភាពនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាល

១៥ មករា ២០១៨ (21:04)

កប.អនឡាញ - នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc ទើបតែអនុម័តលើគោលការណ៍វិនិយោគចំពោះ“កម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសុខាភិបាលជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោក ដំណាក់កាល ២០១៨-២០១៩” ឧបត្ថម្ភដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO)។

go top