18 - 11 - 2018

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
24 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
24 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
26 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD16,632.1816,915.25
EUR26,116.2726,585.86
GBP29,944.3230,423.72
JPY198.52205.54
USD23,26023,350
KHR501501
go top