22 - 01 - 2019

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
20 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
22 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
25 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD16,481.5216,762.10
EUR26,413.0527,154.31
GBP29,465.3129,937.16
JPY207.35215.51
USD23,15523,245
KHR501501
go top