27 - 04 - 2018

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
24 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
26 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
28 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD17,093.4917,350.03
EUR27,564.1227,893.62
GBP31,343.3131,845.75
JPY206.32210.25
USD22,73522,805
KHR005646
go top