19 - 03 - 2019

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
19 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
25 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
26 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD16,091.6216,365.56
EUR25,765.9726,489.06
GBP30,013.4730,494.10
JPY201.13209.05
USD23,15023,250
KHR501501
go top