24 - 06 - 2018

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
31,6 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
32 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
26 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD17,012.2417,267.53
EUR26,487.0226,803.61
GBP30,002.9330,483.84
JPY205.65209.59
USD22,76522,835
KHR501649
go top