25 - 11 - 2017

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
17 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
21 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
29 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD17,145.1517,402.50
EUR26,751.4927,084.58
GBP29,881.7230,360.78
JPY201.41205.36
USD22,69022,760
KHR004.92006.33
go top