18 - 03 - 2018

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
21,3 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
22 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
26 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD17,704.7517,970.47
EUR27,994.1628,328.81
GBP31,442.2031,946.23
JPY210.25214.27
USD22,72522,795
KHR005646
go top