19 - 12 - 2018

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
17 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
22 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
26 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD16,568.0616,850.03
EUR26,266.0226,738.29
GBP29,086.8629,552.51
JPY200.70207.79
USD23,27023,360
KHR501501
go top