17 - 08 - 2018

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
29 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
27 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
26 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD16,757.8917,043.10
EUR26,330.1126,644.31
GBP29,388.4629,858.96
JPY207.21213.71
USD23,27023,350
go top