16 - 01 - 2018

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
16,5 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
19 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
24 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD17,702.4117,968.13
EUR27,340.4327,667.32
GBP30,564.7031,054.73
JPY199.40205.12
USD22,67522,745
KHR499644
go top