21 - 05 - 2018

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
28 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
27 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
28 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD16,938.0217,192.22
EUR26,691.7227,010.79
GBP30,485.6730,974.36
JPY203.40207.28
USD22,73522,805
KHR005646
go top