19 - 02 - 2018

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
21 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
24 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
25 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD17,439.6318,159.55
EUR27,401.7328,447.03
GBP30,745.6332,047.08
JPY205.20214.53
USD22,66522,735
KHR499644
go top