16 - 02 - 2019

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
22 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
22 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
24 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD16,270.5216,547.50
EUR25,936.3826,664.25
GBP29,476.7829,948.81
JPY201.71210.07
USD23,15023,250
KHR501501
go top