21 - 09 - 2018

ឧតុនិយម

រដ្ឋធានី ហាណូយរដ្ឋធានី ហាណូយ
26 0C
ទីក្រុង ដាណាំងទីក្រុង ដាណាំង
27 0C
ទីក្រុង ហូជីមិញទីក្រុង ហូជីមិញ
26 0C

អត្រាប្តូរប្រាក់

Unit: VND
ប្រភេទប្រាក់ទិញលក់
AUD16,731.2517,016.01
EUR27,009.1827,331.48
GBP30,273.7830,758.45
JPY204.99213.19
USD23,26023,340
KHR501501
go top