កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការប្រតិបត្តិ ASOSAI លើកទី ៥២

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការប្រតិបត្តិ ASOSAI លើកទី ៥២

១៩ កញ្ញា ២០១៨ (21:56)

កប.អនឡាញ - នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការប្រតិបត្តិ លើកទី៥២ នៃអង្គការបណ្តាស្ថាប័នសវនកម្មកំពូលអាស៊ី (ASOSAI) ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទជាតិ ក្រោមអធិបតីភាពរបស់ស្ថាប័នសវនកម្មកំពូល (SAI) ម៉ាឡេស៊ី ជាប្រធាន ASOSAI និងស្ថាប័នសវនកម្មកំពូលកូរ៉េខាងត្បូង ជាអគ្គលេខាធិការ ASOSAI អាណត្តិ២០១៥-២០១៨។ នេះគឺជាសកម្មភាពមួយក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃមហាសន្តិបាតនៃអង្គការបណ្តាស្ថាប័នសវនកម្មកំពូលអាស៊ីលើកទី១៤ ដែលរៀបចំឡើងដោយសវនកម្មរដ្ឋវៀតណាម។

go top