អង់គ្លេសមានរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុក Brexit ថ្មី

អង់គ្លេសមានរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុក Brexit ថ្មី

១៧ វិច្ឆិកា ២០១៨ (20:44)

រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុក Brexit ចំនួន ២ រូបនៃជំនាន់មុនបានលាលែងពីតំណែង ដើម្បីបដិសេធនឹងរបៀបទាក់ទង Brexit របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកស្រី Theresa May ។

go top