កងពេទ្យកម្រិត ២ លេខ ៣ របស់វៀតណាមចេញដំណើរទៅបំពេញបេសកកម្មអន្តរជាតិដំណាក់កាលទី ២

កងពេទ្យកម្រិត ២ លេខ ៣ របស់វៀតណាមចេញដំណើរទៅបំពេញបេសកកម្មអន្តរជាតិដំណាក់កាលទី ២

២២ មេសា ២០២១ (18:38)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ២១ ខែមេសា នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Tan Son Nhat ក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម បានរៀបចំពិធីជូនដំណើរកងពេទ្យកម្រិត ២ លេខ ៣ ទៅបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ នៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូង (ដំណាក់កាលទី ២)។

go top