វៀតណាមត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ដំណើរការអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគត

វៀតណាមត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ដំណើរការអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគត

២៨ មករា ២០២១ (18:56)

កប.អនឡាញ - មហាសន្និបាតលើកទី ១៣ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ និងការ​វាយតម្លៃពីអ្នកជំនាញអន្តរជាតិ។ អ្នកជំនាញបានព្យាករណ៍អំពីដំណើរការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសវៀតណាមនាពេលខាងមុខ។

go top