និស្សិតវៀតណាម-ឡាវ-កម្ពុជា ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រ

និស្សិតវៀតណាម-ឡាវ-កម្ពុជា ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រ

២៧ ឧសភា ២០២៤ (16:55)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី២៦ ឧសភា នៅទីក្រុង Kon Tum ខេត្ត Kon Tum សម្ព័ន្ធយុវជនខេត្ត Kon Tum បានរៀបចំមហោស្រពនិស្សិតនៃប្រទេសចំនួនបីវៀតណាម-ឡាវ-កម្ពុជា ឆ្នាំ ២០២៤។

go top