បុណ្យច្រៀងរាំទទួលអំណរក្រោមដើមកប្បាសរបស់ជនជាតិថៃនៅខេត្ដ Thanh Hoa

បុណ្យច្រៀងរាំទទួលអំណរក្រោមដើមកប្បាសរបស់ជនជាតិថៃនៅខេត្ដ Thanh Hoa

១៨ ឧសភា ២០២២ (17:32)

កប.អនឡាញ- ពិធីបុណ្យ Kin Chieng Booc May (ហៅម្យ៉ាងទៀតថា Cha Chieng, Xang khan) មានន័យថា ពិធី “ច្រៀងរាំអបអរក្រោមដើមកប្បាស” បុណ្យច្រៀងរាំទទួលអំណរក្រមដើមកប្បាស គឺជាសកម្មភាពវប្បធម៌ ស្មារតីរបស់សហគមន៍ជនជាតិថៃ នៅឃុំ Xuan Phuc ស្រុក Nhu Thanh និយាយដោយឡែក និងជនជាតិថៃនៅតំបន់ភ្នំខេត្ត Thanh Hoa និយាយរួម។ ជនជាតិថៃចាត់ទុកនេះគឺជាសកម្មភាពវប្បធម៌និងសិល្បៈរបស់សហគមន៍ ដូច្នេះ អ្នកភូមិមានសិទ្ធិចូលរួមទាំងអស់។

go top