លោកប្រធានរដ្ឋ Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយស្រុក Cu Chi និងស្រុក Hoc Mon

លោកប្រធានរដ្ឋ Nguyen Xuan Phuc អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយស្រុក Cu Chi និងស្រុក Hoc Mon

៧ ឧសភា ២០២១ (18:34)

នាថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា លោកប្រធានរដ្ឋ Nguyen Xuan Phuc និងបណ្ដាបេក្ខជនជាសមាជិករដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥ មណ្ឌលបោះឆ្នោតលេខ១០ ស្រុក Cu Chi និងស្រុក Hoc Mon បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរាយការណ៍ពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច វប្បធម៌ ការពារជាតិនិងសន្តិសុខនៃស្រុក Cu Chi និង Hoc Mon។

go top