កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារមន្រ្តីការពារជាតិជាន់ខ្ពស់អាស៊ាន

កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារមន្រ្តីការពារជាតិជាន់ខ្ពស់អាស៊ាន

២៦ តុលា ២០២១ (19:14)

កប.អនឡាញ - កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារមន្ត្រីការពារជាតិជាន់ខ្ពស់អាស៊ាន (ADSOM WG) បានឯកភាពលើការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់កិច្ចប្រជុំ ADMM ចង្អៀត ក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាន ជាមួយអូស្ត្រាលី និងកូរ៉េខាងត្បូង នាថ្ងៃទី ១១ ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ។

go top