បិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់កម្មាភិបាលនៃទស្សនាវដ្តីការពារជាតិប្រជាជនឡាវ

បិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់កម្មាភិបាលនៃទស្សនាវដ្តីការពារជាតិប្រជាជនឡាវ

២០ កញ្ញា ២០១៩ (21:32)

កប.អនឡាញ - ព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែកញ្ញា ទស្សនាវដ្តីការពារជាតិដោយប្រជាជនទាំងមូលបានរៀបចំពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់កម្មាភិបាលនៃទស្សនវដ្តីការពារជាតិនៃកងទ័ពប្រជាជនឡាវ។

go top