អត្ថបទទី ២៖ អភិវឌ្ឍរួមគ្នា

អត្ថបទទី ២៖ អភិវឌ្ឍរួមគ្នា

២ សីហា ២០២១ (18:03)

កប.អនឡាញ - ក្នុងរយៈពេល ៣០ ឆ្នាំកន្លងមក កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិរវាងវៀតណាម និងបារាំងត្រូវបានពង្រឹង និងពង្រីកដោយឥតឈប់ឈរ បង្កើតបាននូវរូបភាពចម្រុះពណ៌មួយអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិ។

go top