ទំហំនៃការនាំចេញ និងនាំចូលកើនឡើងខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល ២ ខែដើមឆ្នាំ

ទំហំនៃការនាំចេញ និងនាំចូលកើនឡើងខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល ២ ខែដើមឆ្នាំ

១ មិនា ២០២១ (17:10)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ អគ្គនាយកដ្ឋានស្ថិតិ នៃក្រសួងផែនការ និងវិនិយោគ​វៀតណាម បានឲ្យដឹងថា ការនាំចេញនិងនាំចូលទំនិញរបស់វៀតណាម ក្នុងរយៈពេល ២ ខែដើមឆ្នាំ ២០២១ បានកើនឡើងខ្ពស់។

go top