ឆ្ពោះទៅសហគមន៍ចារកម្មការពារជាតិអាស៊ានមួយស្អិតរមួត និងអភិវឌ្ឍន៍

ឆ្ពោះទៅសហគមន៍ចារកម្មការពារជាតិអាស៊ានមួយស្អិតរមួត និងអភិវឌ្ឍន៍

២៣ កញ្ញា ២០២០ (17:25)

កប.អនឡាញ - នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២២ ខែកញ្ញា កិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំនៃទីភា្នក់ងារចារកម្មការពារជាតិអាស៊ាន លើកទី ១៧ (AMIM-17) ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ក្រោមប្រធានបទ “ឆ្ពោះទៅសហគមន៍ចារកម្មការពារជាតិអាស៊ាន និងអភិវឌ្ឍន៍"។

go top