គម្រោងចំនួន ៧ របស់សិស្សវៀតណាម ចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាអន្តរជាតិ

គម្រោងចំនួន ៧ របស់សិស្សវៀតណាម ចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាអន្តរជាតិ

៤ ឧសភា ២០២១ (16:16)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣ ខែឧសភា ពិធីបើកការប្រកួតប្រជែងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាអន្តរជាតិ - ISEF ឆ្នាំ ២០២១ បានប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសវៀតណាម។ ដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃជំងឺរាតត្បាត Covid-19 ការប្រកួតប្រជែងត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនៅអាមេរិក។

go top