សិស្សានុសិស្សទីក្រុងហាណូយទទូលបានលទ្ធផលខ្ពស់នៅក្នុងម័យប្រឡងគណិតវិទ្យាអន្តរជាតិ WMI

សិស្សានុសិស្សទីក្រុងហាណូយទទូលបានលទ្ធផលខ្ពស់នៅក្នុងម័យប្រឡងគណិតវិទ្យាអន្តរជាតិ WMI

១៩ កក្កដា ២០១៩ (17:59)

សម័យប្រឡងនេះទាក់ទាញការចូលរួមរបស់បេក្ខជនជាង ១,៥០០ នាក់ មកពីប្រទេស និងតំបន់ដែនដីចំនួន ២៣ នៅលើពិភពលោក។

go top