សិស្សានុស្សិសនៅតំបន់ភ្នំ និងកោះសមុទ្រ សប្បាយរីករាយណាស់ដោយបានមកសាសារៀន

សិស្សានុស្សិសនៅតំបន់ភ្នំ និងកោះសមុទ្រ សប្បាយរីករាយណាស់ដោយបានមកសាសារៀន

៥ កញ្ញា ២០២០ (18:37)

កប.អនឡាញ - ឆ្នាំសិក្សាថ្មីបានចាប់ផ្តើមហើយ។ ទោះបីជានៅតំបន់ភ្នំ និងតំបន់ដាច់ស្រយាល ជីវិតជួបការលំបាកជាច្រើនក៏ដោយ ក៏កុមារទាំងឡាយនៅតែសប្បាយរីករាយណាស់ដោយបានមកសាសារៀន។

go top