រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលវៀតណាម បំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិក

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលវៀតណាម បំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិក

២៦ កញ្ញា ២០២២ (17:48)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ២៥ ខែកញ្ញា តាមម៉ោងនៅទីក្រុងហាណូយ គណៈប្រតិភូវៀតណាមដឹកនាំដោយលោក Nguyen Kim Son រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលវៀតណាម បានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចការងារនៅបណ្តាអង្គការអប់រំឈានមុខគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកបដោយជោគជ័យ។

go top