វៀតណាមទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងការប្រឡងអ្នកវិទ្យាសាស្ដ្រវ័យក្មេងអូឡាំពិចអន្ដរជាតិឆ្នាំ ២០១៩

វៀតណាមទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងការប្រឡងអ្នកវិទ្យាសាស្ដ្រវ័យក្មេងអូឡាំពិចអន្ដរជាតិឆ្នាំ ២០១៩

១៣ ធ្នូ ២០១៩ (19:56)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ១២ ខែធ្នូ មន្ទីរអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលទីក្រុងហាណូយបានឲ្យដឹងថា សិស្សវៀតណាមមានចំនួន ៦ នាក់ មកពីវិទ្យាល័យនៅទីក្រុងហាណូយទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងការប្រឡងអ្នកវិទ្យាសាស្ដ្រវ័យក្មេង​អូឡាំ​ពិច​អន្ដរជាតិឆ្នាំ ២០១៩ ដោយទទួលបានមេដាយមាសចំនួន ៣ គ្រឿង និងមេដាយប្រាក់ចំនួន ៣ គ្រឿង។

go top