បេក្ខសិស្សវៀតណាមទទួលបានមេដាយក្នុងការប្រកួតអូឡាំពិចព័ត៌មានវិទ្យាអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក

បេក្ខសិស្សវៀតណាមទទួលបានមេដាយក្នុងការប្រកួតអូឡាំពិចព័ត៌មានវិទ្យាអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក

៣១ ឧសភា ២០២៣ (16:29)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងគុណភាពនៃក្រសួងអប់រំ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវៀតណាម បានឲ្យដឹងថា បេក្ខសិស្សវៀតណាមទាំង ៦ រូប បានឈ្នះមេដាយក្នុងការប្រកួតអូឡាំពិចព័ត៌មានវិទ្យាអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិកឆ្នាំ ២០២៣។

go top