ពិធីបិទការប្រឡងគណិតវិទ្យាសម្រាប់សិស្សអនុវិទ្យាល័យ

ពិធីបិទការប្រឡងគណិតវិទ្យាសម្រាប់សិស្សអនុវិទ្យាល័យ

២៨ ធ្នូ ២០១៩ (16:32)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ២៧ ខែធ្នូ ពិធីបិទការប្រឡងគណិតវិទ្យាសម្រាប់សិស្សអនុវិទ្យាល័យបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាម។

go top