សិស្សបឋមសិក្សាវៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍

សិស្សបឋមសិក្សាវៀតណាមជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍

២ ធ្នូ ២០២០ (15:47)

កប.អនឡាញ - នេះជាលទ្ធផលក្នុងកិច្ចប្រជុំអង្គការរដ្ឋមន្ដ្រីអប់រំអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (SEAMEO) ស្ដីពីការវាយតម្លៃលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សបឋមសិក្សានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (SEA PLM) ដែលបានធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ។

go top