សិស្សវៀតណាមឈ្នះរង្វាន់ទីពីរ ក្នុងការប្រកួតវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាអន្តរជាតិឆ្នាំ ២០២៤

សិស្សវៀតណាមឈ្នះរង្វាន់ទីពីរ ក្នុងការប្រកួតវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាអន្តរជាតិឆ្នាំ ២០២៤

១៩ ឧសភា ២០២៤ (18:04)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹកថ្ងៃទី ១៨ ឧសភា តាមព័ត៌មាន ពីក្រសួងអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល ក្រុមនិស្សិតវៀតណាមដែលចូលរួមក្នុងការប្រកួតវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាអន្តរជាតិឆ្នាំ ២០២៤ (Regeneron ISEF 2024) បានឈ្នះរង្វាន់ទីពីរ។

go top