បើកវគ្គបំប៉នការបង្រៀនភាសាវៀតណាមសម្រាប់គ្រូបង្រៀនជនជាតិវៀតណាមនៅឯបរទេស

បើកវគ្គបំប៉នការបង្រៀនភាសាវៀតណាមសម្រាប់គ្រូបង្រៀនជនជាតិវៀតណាមនៅឯបរទេស

១០ តុលា ២០២១ (17:47)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹកថ្ងៃទី ៩ ខែតុលា គណៈកម្មាធិការរដ្ឋទទួលបន្ទុកអាណិកជនវៀតណាមនៅឯបរទេស បានសហការជាមួយក្រសួងការបរទេស និងក្រសួងអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល រៀបចំពិធីបើកវគ្គបំប៉នការបង្រៀនភាសាវៀតណាម សម្រាប់គ្រូបង្រៀនជនជាតិវៀតណាមនៅ ឯបរទេសតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ។

go top