លើកសរសើរសិស្សឆ្នើមក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨

លើកសរសើរសិស្សឆ្នើមក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨

១៩ កក្កដា ២០១៨ (22:33)

កប.អនឡាញ- នាថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញបានរៀបចំពិធីលើកសរសើរសិស្សឆ្នើមក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០១៧-២០១៨។

go top