វៀតណាមទទួលមេដាយមាសក្នុងការប្រឡងអូឡាំពិកអន្តរជាតិតារាសាស្ត្រ និងបិតារូបវិទ្យាអវកាស (astrophysics)

វៀតណាមទទួលមេដាយមាសក្នុងការប្រឡងអូឡាំពិកអន្តរជាតិតារាសាស្ត្រ និងបិតារូបវិទ្យាអវកាស (astrophysics)

១២ វិច្ឆិកា ២០១៨ (20:40)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ក្រុមសិស្សវៀតណាមបានបញ្ចប់ការប្រឡងអូឡាំពិកអន្តរជាតិតារាសាស្ត្រ និងបិតារូបវិទ្យាអវកាស (astrophysics) លើកទី១២ ឆ្នាំ២០១៨ (IOAA) ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសចិន។

go top