កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងអាស៊ាន - សហភាពអឺរ៉ុប (FTA) នឹងបានអនុម័តនាចុងឆ្នាំ ២០១៨

កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងអាស៊ាន - សហភាពអឺរ៉ុប (FTA) នឹងបានអនុម័តនាចុងឆ្នាំ ២០១៨

៣ មិនា ២០១៨ (21:16)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ២ ដល់ថ្ងៃទី ៣ រដ្ឋមន្ដ្រីសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងលោកស្រី Cecilia Malmström ស្នងការពាណិជ្ជកម្មសហគមន៍អឺរ៉ុបបានសម្រេចការព្រមព្រៀងជាផ្លូវការស្ដីពីការអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងអាស៊ាននិងសហភាពអឺរ៉ុប (FTA) នាចុងឆ្នាំ ២០១៨។

go top