ប្រជាជនជនជាតិខ្មែរនៅខេត្ត Ca Mau សហការជាមួយកងទ័ពការពារព្រំដែនក្នុងការការពារព្រំដែន

ប្រជាជនជនជាតិខ្មែរនៅខេត្ត Ca Mau សហការជាមួយកងទ័ពការពារព្រំដែនក្នុងការការពារព្រំដែន

២ មករា ២០១៨ (21:05)

កប.អនឡាញ - នៅបណ្ដាឆ្នាំថ្មីនេះ ជីវភាពរបស់ប្រជាជនខ្មែរ រស់នៅជាប់ខ្សែព្រំដែនតាមដែនសមុទ្ររបស់ខេត្ត Ca Mau បានអភិវឌ្ឍដោយឥតឈប់ឈរ សេដ្ឋកិច្ចបានកំណើនខ្ពស់ គ្រួសារក្រីក្រត្រូវបានកាត់បន្ថយ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានកសាង បណ្ដាឃុំនៅភូមិសាស្រ្តមាន “អគ្គីសនី ផ្លូវគមនាគមន៍ សាលារៀន មន្ទីរពេទ្រ” ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌របស់ឃុំ ផ្លូវគមនាកមន៍ត្រូវបានរដ្ឋ និងតំបន់មូលដ្ឋានវិនិយោគសាងសង់ កម្មវិធីថែទាំសុខភាពឲ្យប្រជាជនបានយកចិត្តទុកដាក់។

go top