វេចខ្ចប់នំអន្សំ ផ្តល់ក្តីស្រឡាញ់

វេចខ្ចប់នំអន្សំ ផ្តល់ក្តីស្រឡាញ់

២១ មករា ២០១៩ (16:33)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី២០ មករា នៅរដ្ឋធានីហាណូយ សាលាអនុវិទ្យាល័យ Nguyen Tri Phuong បានរៀបចំកម្មវិធីក្រោមប្រធានបទ “វេចខ្ចប់នំអន្សំ ផ្តល់ក្តីស្រឡាញ់”។

go top