ខេត្ត Kien Giang ជំរុញការអភិវឌ្ឍលើវិស័យទេសចរណ៍នៅសមុទ្រ និងកោះ

ខេត្ត Kien Giang ជំរុញការអភិវឌ្ឍលើវិស័យទេសចរណ៍នៅសមុទ្រ និងកោះ

១៦ មករា ២០១៨ (20:00)

កប.អនឡាញ - គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Kien Giang បានចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តទទួលស្គាល់ប្រជុំកោះ Nam Du និង Lai Son (នៅស្រុក Kien Hai) និងប្រជុំកោះ Hai Tac (នៅទីរួមខេត្ត Ha Tien) ជាមណ្ឌលទេសចរណ៍មូលដ្ឋាន។

go top