វៀតណាមទទួលរង្វាន់កិត្តិយសក្នុងវិស័យសេវាសណ្ឋាគារ

វៀតណាមទទួលរង្វាន់កិត្តិយសក្នុងវិស័យសេវាសណ្ឋាគារ

១៧ វិច្ឆិកា ២០១៨ (20:44)

កប.អនឡាញ - ពេលថ្មីៗនេះ នៅកោះ Bali ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី មណ្ឌលសម្រាកលំហែកាយរបស់វៀតណាមចំនួនពីរបានទទួលរង្វាន់កិត្តិយសក្នុងវិស័យសេវាសណ្ឋាគារ - World Luxury Hotel Awards។

go top