យុវវ័យវៀតណាមរួមគ្នាដើម្បីទេសចរណ៍ប្រកបដោយនិរន្តភាព

យុវវ័យវៀតណាមរួមគ្នាដើម្បីទេសចរណ៍ប្រកបដោយនិរន្តភាព

២៣ មិនា ២០១៨ (21:08)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី២២ មិនា ផែនការ Viet Youth on Sustainable Tourism (យុវវ័យវៀតណាមរួមគ្នាដើម្បីទេសចរណ៍ប្រកបដោយនិរន្តភាព) ត្រូវបានឧទ្ទេសនាម​នៅទីក្រុងហាណូយ។ ផែនការបានអនុវត្តដោយក្រុមនិស្សិតនិងមានការជួយទំនុកបំរុងរបស់សាកលវិទ្យាល័យអង់គ្លេសវៀតណាម។

go top