កាណាល់ទូរទស្សន៍អាមេរិក CNN បន្តផ្សាយខ្សែភាពយន្តអំពីទីក្រុងហាណូយ

កាណាល់ទូរទស្សន៍អាមេរិក CNN បន្តផ្សាយខ្សែភាពយន្តអំពីទីក្រុងហាណូយ

១៣ មិនា ២០១៨ (19:17)

កប.អនឡាញ - នៅឆ្នាំ២០១៨នេះ កាណាល់ទូរទស្សន៍អាមេរិក CNN នឹងផ្សាយខ្សែភាពយន្តទាំង៣អំពីទីក្រុងហាណូយ។

go top