ជនរួមជាតិ Cham ទទួលអំណរពិធីបុណ្យ Kate ឆ្នាំ ២០១៨

ជនរួមជាតិ Cham ទទួលអំណរពិធីបុណ្យ Kate ឆ្នាំ ២០១៨

៩ តុលា ២០១៨ (18:02)

នាព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែតុលា សង្កាត់ Do Vinh ទីក្រុង Phan Rang និង ប៉ម Po Rome (ស្រុក Ninh Phuoc ) ជនរួមជាតិ តាមនិកាយ ba Lamon នៅខេត្ត Ninh Thuan បានចូលរួមយ៉ាងសប្បាយរីករាយក្នុងពិធីបុណ្យ Kate ឆ្នាំ ២០១៨។

go top