ប្រគល់កង់ឲ្យសិស្សក្រីក្រកម្ពុជា

ប្រគល់កង់ឲ្យសិស្សក្រីក្រកម្ពុជា

១៧ មិនា ២០១៩ (19:10)

កប.អនឡាញ - នារសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា នៅស្រុក Tinh Bien ប៉ុស្ដិ៍ការពារព្រំដែន Nhon Hung កងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត An Giang វៀតណាមបានប្រគល់កង់ឲ្យសិស្សក្រីក្រកម្ពុជា។

go top