ពូនជ្រំចំណងមិត្តភាព សាមគ្គីភាពរវាងវៀតណាម - កម្ពុជា

ពូនជ្រំចំណងមិត្តភាព សាមគ្គីភាពរវាងវៀតណាម - កម្ពុជា

៣ កុម្ភៈ ២០១៨ (23:23)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ២ ខែកុម្ភៈ នៅទីក្រុង Bac Ninh ខេត្ត Bac Ninh មជ្ឈិមសមាគមមិត្តភាពវៀតណាម - កម្ពុជាបានបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០១៧ និងដាក់ទិសដៅការងារឆ្នាំ ២០១៨។

go top