បង្កើតសមាគមមិត្តភាពវៀតណាម - កម្ពុជានៅខ័ណ្ឌ Lien Chieu

បង្កើតសមាគមមិត្តភាពវៀតណាម - កម្ពុជានៅខ័ណ្ឌ Lien Chieu

១៥ កក្កដា ២០១៨ (20:53)

កប.អនឡាញ - នៅថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា នៅទីក្រុង Da Nang សមាគមមិត្តភាពវៀតណាម-កម្ពុជាខ័ណ្ឌ Lien Chieu បានរៀបចំអង្គសន្និបាត​លើកទី១ នៃអាណត្តិឆ្នាំ ២០១៨ - ២០២៣ ។

go top