បិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺនគ្រូបង្រៀន វគ្គទី១ និងវគ្គទី២ សម្រាប់កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ

បិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺនគ្រូបង្រៀន វគ្គទី១ និងវគ្គទី២ សម្រាប់កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ

១៣ មករា ២០១៩ (22:58)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី១១ ខែមករា វិទ្យាស្ថានការពារព្រំដែនវៀតណាម បានរៀចចំពិធីបិទវគ្គហ្វឹកហ្វឺនគ្រូបង្រៀន វគ្គទី១ និងវគ្គទី២ សម្រាប់កងយោធពលខេមរភូមិន្ទ។

go top