ធនាគារវៀតណាមនៅកម្ពុជាផ្សាភ្ជាប់នឹងទំនួលខុសត្រូវចំពោះសង្គម

ធនាគារវៀតណាមនៅកម្ពុជាផ្សាភ្ជាប់នឹងទំនួលខុសត្រូវចំពោះសង្គម

២០ កញ្ញា ២០១៩ (21:32)

កប.អនឡាញ - នៅថ្ងៃទី ១៩ ខែកញ្ញា នៅរាជធានីភ្នំពេញ ធនាគារវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (BIDC) និងតំណាងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗទៀតរបស់ធនាគារពាណិជ្ជកម្មភាគហ៊ុនវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍វៀតណាម (BIDV) នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានប្រារព្ធពិធីគម្រប់ខួប ១០ ឆ្នាំប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសកម្ពុជា (២០០៩-២០១៩)។

go top