វៀតណាមផ្ដល់ជំនួយជាឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ដ្រជូនក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត Covid-19

វៀតណាមផ្ដល់ជំនួយជាឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ដ្រជូនក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត Covid-19

២១ មេសា ២០២១ (18:56)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ២០ ខែមេសា នៅទីក្រុងហាណូយ បានធ្វើឡើងពិធីប្រគល់និងទទួលឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ដ្រ ដែលជាជំនួយរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមផ្ដល់ជូនក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជា។

go top