ពិព័រណ៌រូបភាពវៀតណាមនៅមហោស្រពវប្បធម៌អាស៊ី-អឺរ៉ុប ឆ្នាំ២០២១

ពិព័រណ៌រូបភាពវៀតណាមនៅមហោស្រពវប្បធម៌អាស៊ី-អឺរ៉ុប ឆ្នាំ២០២១

២៦ តុលា ២០២១ (19:14)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍វៀតណាម បានចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តស្ដីពីការរៀបចំពិព័រណ៌រូបភាពវៀតណាមនៅក្នុងមហោស្រពវប្បធម៌អាស៊ី-អឺរ៉ុប ឆ្នាំ២០២១។

go top