កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍វៀតណាម នៅទីក្រុង Sapporo ប្រទេសជប៉ុន

កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍វៀតណាម នៅទីក្រុង Sapporo ប្រទេសជប៉ុន

១៧ កញ្ញា ២០១៩ (20:52)

កប.អនឡាញ - នៅខេត្ត Hokkaido ប្រទេសជប៉ុន កំពុងប្រព្រឹត្តទៅមហោស្រពទេសចរណ៍វៀតណាមនៅទីក្រុង Sapporo ឆ្នាំ២០១៩ លើកទី១ (Vietnam Festival in Sapporo 2019)។

go top