វៀតណាមឈ្នះពានរង្វាន់ថតរូបអន្តរជាតិ

វៀតណាមឈ្នះពានរង្វាន់ថតរូបអន្តរជាតិ

៧ ឧសភា ២០២១ (16:20)

កប.អនឡាញ - រូបថតក្រោមចំណងជើងថា “រីករាយទទួលទានអាហារ” របស់អ្នកថតរូប Tran Viet Van (ដែលជាជនជាតិវៀតណាម) បានឈ្នះពានរង្វាន់ខ្ពស់បំផុតថ្នាក់ Street Food (ម្ហូបអាហារតាមផ្លូវ) នៃពានរង្វាន់ថតរូប Pink Lady Food Photography 2021 (អង់គ្លេស)។

go top