សប្តាហ៍អាហ្សង់ទីននៅទីក្រុងហាណូយ

សប្តាហ៍អាហ្សង់ទីននៅទីក្រុងហាណូយ

១៤ ឧសភា ២០២២ (18:32)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ១៣ ឧសភា ស្ថានទូតអាហ្សង់ទីនប្រចាំវៀតណាមបានជូនដំណឹងថា៖ “សប្តាហ៍អាហ្សង់ទីនលើកទី ៧ នៅទីក្រុងហាណូយ” នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣ ដល់ថ្ងៃទី ២៨ ឧសភា ដោយមានសកម្មភាពគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើន។

go top