“មហោស្រពតន្ត្រីអាស៊ានឆ្នាំ២០១៩” នៅទីក្រុង Hai Phong

“មហោស្រពតន្ត្រីអាស៊ានឆ្នាំ២០១៩” នៅទីក្រុង Hai Phong

២៣ ឧសភា ២០១៩ (20:03)

កប.អនឡាញ - “មហោស្រពតន្ត្រីអាស៊ានឆ្នាំ២០១៩” នឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី២៥ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ឧសភា នៅមហោស្រពធំទីក្រុង Hai Phong ភាគខាងជើងវៀតណាម។

go top