សកម្មភាពគួរឲ្យទាក់ទាញនៅមហោស្រពទេសចរណ៍កូរ៉េខាងត្បូងឆ្នាំ ២០២៤

សកម្មភាពគួរឲ្យទាក់ទាញនៅមហោស្រពទេសចរណ៍កូរ៉េខាងត្បូងឆ្នាំ ២០២៤

២៦ ឧសភា ២០២៤ (18:17)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ២៥ ឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ វៀតណាមបានប្រព្រឹត្ដទៅសន្និសីទសារព័ត៌មានអំពី “មហោស្រពទេសចរណ៍កូរ៉េខាងត្បូងឆ្នាំ ២០២៤-Korea Travel Festa 2024"។

go top