ចាំបាច់មានកម្មវិធីមេសម្រាប់ការស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្នុង និងក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19

ចាំបាច់មានកម្មវិធីមេសម្រាប់ការស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្នុង និងក្រោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19

២៨ កញ្ញា ២០២១ (18:38)

កប.អនឡាញ - នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា នៅវិមានរដ្ឋសភាវៀតណាម ប្រធានរដ្ឋសភា Vuong Dinh Hue និងអនុប្រធានរដ្ឋសភា Nguyen Duc Hai បានដឹកនាំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម។ កិច្ចពិភាក្សានេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ រួមបញ្ចូលជាមួយការប្រជុំទល់មុខគ្នា។

go top