លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Nguyen Xuan Phuc៖ ប្រទេសទាំងមូលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្ការនិងទប់ទល់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Cov-១៩

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Nguyen Xuan Phuc៖ ប្រទេសទាំងមូលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការបង្ការនិងទប់ទល់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Cov-១៩

១៨ មិនា ២០២០ (18:58)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ១៧ មីនា នៅទីក្រុងហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ដ្រីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc បានចូលរួមពិធីបំផុសចលនាប្រជាជនទាំងមូលគាំទ្រដល់ការបង្ការនិងទប់ទល់ការរាតត្បាត Covid-19។

go top