ចំណាប់អារម្មណ៍ និងការរំពឹងទុក

ចំណាប់អារម្មណ៍ និងការរំពឹងទុក

១៤ កុម្ភៈ ២០២១ (20:12)

កប.អនឡាញ - ក្រឡេកមើលរយៈពេល ៥ ឆ្នាំកន្លងមក ដែលប្រទេសប្រឈមមុខនឹងការលំបាក និងបញ្ហាជាច្រើនក្នុងកិច្ចការផ្លាស់ថ្មី កសាង និងការពារមាតុភូមិ យើងអាចមើលឃើញនូវសមិទ្ធិផលទាំងអស់ដែលបក្សទាំងមូល ប្រជាជនទាំងមូល និងកងទ័ពទាំងមូលបានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសម្រេចបាន ក្នុងការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់មហាសន្និបាតបក្សលើកទី១២។

go top