ចំនួនគម្រោង FDI ថ្មីនៅវៀតណាមមានការកើនឡើងរហូតដល់ ៤៨.៥% ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

ចំនួនគម្រោង FDI ថ្មីនៅវៀតណាមមានការកើនឡើងរហូតដល់ ៤៨.៥% ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

៣០ មករា ២០២៣ (17:33)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ២៩ ខែមករា អគ្គនាយកដ្ឋានស្ថិតិ (ក្រសួងផែនការ និងវិនិយោគ) បានឲ្យដឹងថា ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ ២០២៣ វៀតណាមបានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDI) ថ្មីចំនួន ១៥៣ គម្រោង ដែលមានដើមទុនសរុបចំនួន ១.២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង ៤៨.៥% ក្នុងចំនួនគម្រោង និង ៣.១ ដងក្នុងដើមទុនចុះបញ្ជីបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។

go top