នៅថ្ងៃទី ៨ ខែមិនា ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ នឹងចាប់ផ្តើមនៅ ១៣ ខេត្ត ក្រុង

នៅថ្ងៃទី ៨ ខែមិនា ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ នឹងចាប់ផ្តើមនៅ ១៣ ខេត្ត ក្រុង

៧ មិនា ២០២១ (18:43)

កប.អនឡាញ ក្នុងការការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩ នាដំណាក់កាលដំបូងនេះ វ៉ាក់សាំងនឹងផ្តោតលើក្រុមអាទិភាព និងអ្នកដែលចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងការការពារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាត។

go top