ការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំរបស់វៀតណាមក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ

ការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំរបស់វៀតណាមក្នុងការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ

១១ មេសា ២០២២ (17:49)

កប.អនឡាញ - ជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងនៃប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូល ក្រោយរយៈពេល ១០ ឆ្នាំនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីសមភាពយេនឌ័រ វៀតណាមទទួលបានលទ្ធផលគួរឱ្យលើកទឹកចិត្តជាច្រើន រួមចំណែកកាត់បន្ថយគម្លាតយេនឌ័រលើគ្រប់វិស័យ និងរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ប្រទេស។

go top