៤៥ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងវៀតណាម - អង្គការសហប្រជាជាតិ៖ ភាពជាដៃគូដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់សន្តិភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍ

៤៥ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងវៀតណាម - អង្គការសហប្រជាជាតិ៖ ភាពជាដៃគូដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់សន្តិភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍ

២០ កញ្ញា ២០២២ (18:33)

កប.អនឡាញ - ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី៤៥ ដែលវៀតណាមបានចូលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិជាផ្លូវការ (ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៧៧ / ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២) លោក Bui Thanh Son រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាម បានសរសេរអត្ថបទ “៤៥ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនង វៀតណាម - អង្គការសហប្រជាជាតិ៖ ភាពជាដៃគូដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់សន្តិភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍ”។ កាសែតកងទ័ពប្រជាជនមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយសូមជូនអត្ថបទនេះ។

go top