បញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរួមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់វៀតណាម

បញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរួមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់វៀតណាម

២១ កញ្ញា ២០២០ (17:38)

កប.អនឡាញ - ចាប់ពីថ្ងៃទី ២១ ខែកញ្ញា ដល់ថ្ងៃទី ២ ខែតុលា សប្តាហ៍ជាន់ខ្ពស់នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ នីតិកាលទី៧៥ ដោយរួមទាំងកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាន់ខ្ពស់រួម និងព្រឹត្តិការណ៍ជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមទម្រង់ផ្យាយផ្ទាល់តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ នៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅទីក្រុងញូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក។

go top