កាលានុវត្តនភាពសំរាប់ប្រទេសវៀតណាមរួមវិភាគទានយ៉ាងសំខាន់ និងជាច្រើនបន្ថែមទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍អាស៊ាន

កាលានុវត្តនភាពសំរាប់ប្រទេសវៀតណាមរួមវិភាគទានយ៉ាងសំខាន់ និងជាច្រើនបន្ថែមទៀតក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍អាស៊ាន

៧ មករា ២០២០ (20:09)

កប.អនឡាញ - រួមគ្នាជាមួយពិភពលោក សហគមន៍អាស៊ានទើបតែស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មី ២០២០ ខ្ញុំសូមជូនពរភ្ញៀវកិត្តិយស និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយរបស់សហគមន៍អាស៊ាន មានសុខភាពល្អ សុភមង្គល និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយជោគជ័យ។

go top