ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយដែលរួមចំណែកដល់ការបង្កើតកម្លាំងចលករជួយលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ អាស៊ាន - ចិន

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយដែលរួមចំណែកដល់ការបង្កើតកម្លាំងចលករជួយលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ អាស៊ាន - ចិន

១០ មិថុនា ២០២១ (18:31)

កប.អនឡាញ - នៅចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំពិសេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស អាស៊ាន - ចិន និងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសមេគង្គ - ឡានឆាង លើកទី៦ នោះ អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសវៀតណាម លោក Nguyen Quoc Dung បានផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់សារព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះ។

go top