សហគមន៍អន្តរជាតិបានអះអាងទទួលស្គាល់នូវរាល់សមិទ្ធផលដ៏ធំធេងរបស់វៀតណាមក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្ស

សហគមន៍អន្តរជាតិបានអះអាងទទួលស្គាល់នូវរាល់សមិទ្ធផលដ៏ធំធេងរបស់វៀតណាមក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្ស

៨ កក្កដា ២០១៩ (17:21)

កប.អនឡាញ - ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី៤១ នៅថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដើម្បីអនុម័តលើរបាយការណ៍ជាតិតាមកាលកំណត់របស់វៀតណាមយោងតាមយន្តការការពិនិត្យមើលសកលប្រចាំឆ្នាំ(ជុំទី III) ស្តីពីកិច្ចការពារ និងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្ស ធ្វើឡើងនៅទីក្រុង​ហ្សឺណែវ (ប្រទេសស្វីស)។ ជាលទ្ធផល ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានឯកភាពអនុម័ត​លើលទ្ធផលនៃរបាយការណ៍ជាតិរបស់វៀតណាម។

go top