ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Pham Minh Chinh នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម ទៅកាន់កិច្ចប្រជុំកំពូល G7 និងធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងល្អប្រសើរ

ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Pham Minh Chinh នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម ទៅកាន់កិច្ចប្រជុំកំពូល G7 និងធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងល្អប្រសើរ

២២ ឧសភា ២០២៣ (18:16)

កប.អនឡាញ - លោក Pham Minh Chinh នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនូវដំណើរទស្សនកិច្ចដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 បើកទូលាយ និងធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុន។ ក្នុងឱកាសនេះ លោក Bui Thanh Son រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស បានផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់សារព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររបស់លោក Pham Minh Chinh នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម។ កាសែតកងទ័ពប្រជាជនសូមផ្សាយខ្លឹមសារបទសម្ភាសន៍ដូចខាងក្រោម៖

go top