ការធ្វើឱ្យគោលនយោបាយសមាហរណកម្មអន្តរជាតិលើវិស័យការពារជាតិក្លាយជាសកម្មភាពជាក់ស្តែង

ការធ្វើឱ្យគោលនយោបាយសមាហរណកម្មអន្តរជាតិលើវិស័យការពារជាតិក្លាយជាសកម្មភាពជាក់ស្តែង

៨ កញ្ញា ២០១៩ (19:58)

កប.អនឡាញ - វៀតណាមពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងសកម្មភាពរក្សាសន្តិភាពនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ បានរួមចំណែកក្នុងការធ្វើឱ្យមាគ៌ាការបរទេសឯករាជ្យភាព ស្វ័យភាព សន្តិភាព ពិពិធកម្ម និងពហុភាគីក្លាយទៅជាសកម្មភាពជាក់ស្តែងក្នុងទំនាក់ទំនងទាក់ទងការបរទេស ម្ចាស់ការនិងសកម្មក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ ជាដៃគូគួរឲ្យជឿទុកចិត្ត និងជាសមាជិកមានទំនួលខុសត្រូវ រួមចំណែករក្សាសន្តិភាពនៅលើពិភពលោក។

go top