បង្កើតវិធីសាស្រ្តផ្គត់ផ្គង់កសិផលតាមខ្សែសង្វាក់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

បង្កើតវិធីសាស្រ្តផ្គត់ផ្គង់កសិផលតាមខ្សែសង្វាក់ប្រកបដោយនិរន្តរភាព

២២ កុម្ភៈ ២០២១ (18:08)

កប.អនឡាញ - នាពេលថ្មីៗនេះ នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម បានចេញការសម្រេចចិត្តអនុម័តលើគម្រោងស្តីពីការផ្លាស់ថ្មីវិធីសាស្រ្តផ្គត់ផ្គង់កសិផលក្នុងរយៈពេល ២០២១-២០២៥ និងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៣០។

go top