ធនាគារពិភពលោកនិងជប៉ុនជួយវៀតណាមក្នុងការកែលំអប្រព័ន្ធពន្ធដារ

ធនាគារពិភពលោកនិងជប៉ុនជួយវៀតណាមក្នុងការកែលំអប្រព័ន្ធពន្ធដារ

៣ សីហា ២០១៩ (18:40)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី២ ខែសីហា ធនាគារពិភពលោក(WB) និងធនាគារជាតិវៀតណាម បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីជំនួយឥតសំណងជាទឹកប្រាក់ពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដោយមានតម្លៃ ៤.២ លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីអនុវត្តគម្រោងធ្វើទំនើបកម្មនៃប្រព័ន្ធពន្ធ។

go top