អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសម្រាប់បងប្អូនជនជាតិភាគតិច

អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសម្រាប់បងប្អូនជនជាតិភាគតិច

២៦ កក្កដា ២០២១ (17:07)

កប.អនឡាញ - អនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ 52/NQ-CP ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ របស់រដ្ឋាភិបាលស្តីពីការជំរុញការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សសំរាប់ជនជាតិភាគតិចក្នុងដំណាក់កាល ២០១៦-២០២០ និងទិសដៅដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ក្នុងរយៈពេលកន្លងមក ស្រុក Tan Son ខេត្ដ Phu Tho វៀតណាម បានដាក់ចេញគោលការណ៍និងដំណោះស្រាយក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សសម្រាប់​បងប្អូនជនជាតិភាគតិច ហើយនិងទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានមួយចំនួន។

go top