មុខសញ្ញាមួយណាដែលត្រូវបានជួយគាំទ្រទឹកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដែលអនុវត្តតាមគម្រោងលេខ ១

មុខសញ្ញាមួយណាដែលត្រូវបានជួយគាំទ្រទឹកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដែលអនុវត្តតាមគម្រោងលេខ ១

២៦ ឧសភា ២០២៣ (17:41)

កប.អនឡាញ - មិត្តអ្នកអាន Doan Thanh Son នៅឃុំ Tram Than ស្រុក Phu Ninh ខេត្ត Phu Tho បានសួរថា៖ តើមុខសញ្ញាមួយណាដែលត្រូវបានជួយគាំទ្រទឹកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដែលអនុវត្តតាមគម្រោងលេខ ១ (គម្រោងដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះខាតដីលំនៅឋាន ដីផលិតកម្ម ទឹកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ) ក្រោមកម្មវិធីគោលដៅជាតិអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិច និងតំបន់ភ្នំ ដំណាក់កាល ២០២១-២០៣០ ដំណាក់កាលទី១ ពីឆ្នាំ២០២១ ដល់ឆ្នាំ២០២៥?

go top