បង្កើតការងារសម្រាប់ជនរួមជាតិភាគតិច ត្រូវការដំណោះស្រាយប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងយូរអង្វែង

បង្កើតការងារសម្រាប់ជនរួមជាតិភាគតិច ត្រូវការដំណោះស្រាយប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងយូរអង្វែង

៥ ឧសភា ២០២២ (17:08)

កប.អនឡាញ - ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ បក្ស និងរដ្ឋតែងតែមានគោលនយោបាយយកចិត្តទុកដាក់ និងផ្តល់អាទិភាពដល់ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ជនជាតិភាគតិច។

go top