រឿងក្នុងភូមិ៖ កុំស្តាប់មនុស្សអាក្រក់រត់ពន្ធទំនិញខុសច្បាប់

រឿងក្នុងភូមិ៖ កុំស្តាប់មនុស្សអាក្រក់រត់ពន្ធទំនិញខុសច្បាប់

១៨ កញ្ញា ២០២៣ (16:58)

កប.អនឡាញ - យប់ជ្រៅហើយ ស្រមោលងងឹតប្រដូចជាភួយសំពត់កម្ពលខ្មៅ បានគ្របដណ្តប់លើភ្នំ និងកូនភ្នំៗទាំងមូលនៅតំបន់ព្រំដែនមួយនេះ។ ព្រៃស្ងៀមស្ងាត់ ផ្លូវចុះទៅភូមិហាក់ដូចជាមិនអាចរកផ្លូវចេញបានទេ។

go top