ថែរក្សាមុខរបបត្បាញសំពត់សង្គឹម​នៅឃុំ Quang Huy

ថែរក្សាមុខរបបត្បាញសំពត់សង្គឹម​នៅឃុំ Quang Huy

៦ មករា ២០២៣ (16:18)

កប.អនឡាញ - ដើម្បីអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍមុខរបប​ត្បាញសំពត់សង្គឹមប្រពៃណីរបស់ជនជាតិ Thai សមាគមនារីឃុំ Quang Huy (ស្រុក Phu Yen ខេត្ត Son La) បានបង្កើតក្រុមផលិតផលិតផលធ្វើពីសំពត់សង្គឹម រួមចំណែកបង្កើតការងារធ្វើ និងបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់សមាជិក។

go top