កិច្ចព្រមព្រៀង FPA ដើម្បីសន្តិភាព សហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍ

កិច្ចព្រមព្រៀង FPA ដើម្បីសន្តិភាព សហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍ

១៥ តុលា ២០១៩ (19:59)

កប.អនឡាញ - នៅក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកមានការប្រែប្រួលដោយមិនអាចទាយទុកជាមុនបានការណ៍ដែលអង្គការនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពគ្រប់គ្រងវិបត្តិនៅក្នុង“ ចំណុចក្តៅ” ជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោក បានរួមចំណែកដល់ការនាំមកនូវសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងតំបន់ និងពិភព​លោក។

go top