ប្រមូលផ្តុំធនធានទាំងអស់ដើម្បីជួយជនជាតិភាគតិចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

ប្រមូលផ្តុំធនធានទាំងអស់ដើម្បីជួយជនជាតិភាគតិចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

២១ កញ្ញា ២០២២ (17:21)

កប.អនឡាញ - ដើម្បីជួយជនជាតិភាគតិច និងប្រជាជននៅតំបន់ភ្នំឱ្យមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងជីវភាពរស់នៅ រដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តកម្មវិធីគោលដៅជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅតំបន់ជនជាតិភាគតិច និងតំបន់ភ្នំក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ ២០២១-២០៣០ (កម្មវិធី)។

go top