ធនាគារពិភពលោកព្យាករណ៍ថា សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនឹងកើនឡើង ៧.២% នៅឆ្នាំ២០២២

ធនាគារពិភពលោកព្យាករណ៍ថា សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនឹងកើនឡើង ៧.២% នៅឆ្នាំ២០២២

២៨ កញ្ញា ២០២២ (17:55)

កប.អនឡាញ - នៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា ធនាគារពិភពលោក (WB) បាននិយាយថា សេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវស្ទុះងើបឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំង។

go top