សមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនជាង ១០០ នាក់នៅទីក្រុង Da Nang ចូលរួមសកម្មភាពបោះសម្អាតបរិស្ថានសមុទ្រ

សមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនជាង ១០០ នាក់នៅទីក្រុង Da Nang ចូលរួមសកម្មភាពបោះសម្អាតបរិស្ថានសមុទ្រ

១៨ មេសា ២០២១ (17:18)

សកម្មភាពនេះសំដៅផ្សព្វផ្សាយនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍ក្នុងការការពារបរិស្ថានសមុទ្រ និងកសាងបរិស្ថានរស់នៅបៃតងស្អាតនិងបរិសុទ្ធ។

go top