ធនាគារពិភពលោក៖ វៀតណាមនៅបន្តរក្សាការស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ

ធនាគារពិភពលោក៖ វៀតណាមនៅបន្តរក្សាការស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ

១២ សីហា ២០២០ (19:20)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា ធនាគារពិភពលោក (WB) បានប្រកាសការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាម ដោយលើកឡើងថា វៀតណាមនៅបន្តរក្សាការស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ ទោះបីវាមិនអាចវិលទៅរកល្បឿនដូចមុនវិបត្តិដែលបង្កឡើងដោយជំងឺរាតត្បាត Covid-19 ក៏ដោយ។

go top