ដំណោះស្រាយជាច្រើនត្រូវបានលើកឡើងក្នុងសន្និសីទស្តីពីទីក្រុងឆ្លាតវៃវៀតណាមឆ្នាំ២០២១

ដំណោះស្រាយជាច្រើនត្រូវបានលើកឡើងក្នុងសន្និសីទស្តីពីទីក្រុងឆ្លាតវៃវៀតណាមឆ្នាំ២០២១

២៦ តុលា ២០២១ (19:14)

កប.អនឡាញ - សន្និសីទស្តីពីទីក្រុងឆ្លាតវៃវៀតណាម - ASOCIO ២០២១ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយសមាគមសហ្វវែរនិងសេវាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវៀតណាម (VINASA) និងអង្គការឧស្សាហកម្មកំព្យូទ័រអាស៊ី-អូសេអានី (ASOCIO) ក្នុងរយៈពេល ៥ ថ្ងៃ (ពីថ្ងៃទី២ ដល់ថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកាខាងមុខ) តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ។

go top