វៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសនាំចេញគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកធំទី១២ នៅលើពិភពលោក

វៀតណាមស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសនាំចេញគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកធំទី១២ នៅលើពិភពលោក

១៦ ឧសភា ២០២២ (19:20)

កប.អនឡាញ - យោងតាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្ម ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម ទោះបីឧស្សាហកម្មអេឡិចត្រូនិករបស់វៀតណាមនៅក្មេងខ្ចីក៏ដោយ ក៏ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ វាបានមានជំហានលោតផ្លោះដោយសម្រេចបានសមិទ្ធិផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ ២០១៦-២០២០។

go top