អង្ករវៀតណាមចំនួន ៦០ តោនដំបូង ត្រូវបាននាំចេញទៅអង់គ្លេសតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀង UKVFTA

អង្ករវៀតណាមចំនួន ៦០ តោនដំបូង ត្រូវបាននាំចេញទៅអង់គ្លេសតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀង UKVFTA

២៨ មករា ២០២១ (18:56)

កប.អនឡាញ - អង្ករក្រអូបវៀតណាមចំនួន ៦០ តោនដំបូង ដែលត្រូវបាននាំចេញទៅអង់គ្លេសតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអង់គ្លេស - វៀតណាម (UKVFTA) នោះ បានលក់នៅទីផ្សារទីក្រុងឡុងដ៍កាលពីថ្ងៃទី ២៦ ខែមករា។

go top