សហរដ្ឋអាមេរិកជួយវៀតណាមក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ

សហរដ្ឋអាមេរិកជួយវៀតណាមក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ

១៨ កញ្ញា ២០១៩ (17:44)

កប.អនឡាញ - ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃ២០ ខែកញ្ញា នៅទីក្រុងហាណូយ អគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ នៃក្រសួងកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទវៀតណាមបានសហការជាមួយនាយកដ្ឋានរុក្ខកម្មអាមេរិក(USFS) រៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពី “ការសម្របសម្រួលអន្តរក្រសួង និងមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពបន្ទាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ” ដែលស្ថិតក្នុងគម្រោង “ជួយបណ្ដុះបណ្ដាល និងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនៅវៀតណាម”។

go top