អភិរក្ស “លំហវប្បធម៌គងឃ្មោះនៅតំបន់ Tay Nguyen”

អភិរក្ស “លំហវប្បធម៌គងឃ្មោះនៅតំបន់ Tay Nguyen”

១ សីហា ២០២១ (17:04)

កប.អនឡាញ - ដោយមានគងឃ្មោះ​ជាង ៥,០០០ ឈុតត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងសហគមន៍ដែលស្មើនឹងពាក់កណ្តាលនៃចំនួន​គងឃ្មោះនៅតំបន់ Tay Nguyen ទាំងមូល​នោះ ខេត្ត Gia Lai ជាខេត្តមួយដែលបានអភិរក្ស និងលើកតម្កើងគុណតម្លៃនៃ “លំហវប្បធម៌គងឃ្មោះនៅតំបន់ Tay Nguyen” ។

go top