ជនវៀតណាមនៅឡាវរក្សាសម្រស់វប្បធម៌នៃទំនៀមទំលាប់ទៅវត្តនាដើមឆ្នាំថ្មី

ជនវៀតណាមនៅឡាវរក្សាសម្រស់វប្បធម៌នៃទំនៀមទំលាប់ទៅវត្តនាដើមឆ្នាំថ្មី

២៥ មករា ២០២៣ (15:46)

សម្រាប់ប្រជាជនវៀតណាមម្នាក់ៗ មិនថានៅទីណានោះទេ ការទៅវត្តនៅដើមឆ្នាំថ្មី គឺជាទំនៀមទម្លាប់ និងសម្រស់វប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ប្រជាជាតិ។

go top