តំបន់ប៉ូលខាងត្បូងនៃមាតុភូមិគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់

តំបន់ប៉ូលខាងត្បូងនៃមាតុភូមិគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់

២២ កញ្ញា ២០២០ (18:13)

កប.អនឡាញ - តំបន់ដីជ្រោយ Ca Mau ដែលជាតំបន់ចុងក្រោយនៅផែនទីរបស់ប្រទេសវៀតណាម បានផ្លាស់ថ្មីជាច្រើន ជាពិសេសគឺ សំណង់ថ្មីជាច្រើនត្រូវបានសាងសង់ឡើង។

go top