អ្នកថតរូបស្ត្រីជនជាតិរុស្ស៊ី និងការចាប់អារម្មណ៍លើអាវផាយវៀតណាម

អ្នកថតរូបស្ត្រីជនជាតិរុស្ស៊ី និងការចាប់អារម្មណ៍លើអាវផាយវៀតណាម

៨ មិនា ២០២១ (19:05)

កប.អនឡាញ - "អាវផាយគឺជារូបភាពស្ត្រីដែលមានភាពទន់ភ្លន់ល្វតល្វន់របស់ស្ត្រីវៀតណាម វាតែងតែធ្វើឱ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រជាជនរុស្ស៊ីគ្រប់រូប"។

go top