ការអប់រំអំពីប្រពៃណីប្រវត្តិសាស្រ្ត វប្បធម៌របស់វៀតណាមតាំងពីសម័យស្ដេច Hung Vuong

ការអប់រំអំពីប្រពៃណីប្រវត្តិសាស្រ្ត វប្បធម៌របស់វៀតណាមតាំងពីសម័យស្ដេច Hung Vuong

២៧ មិនា ២០២០ (19:41)

កប.អនឡាញ - គណៈឃោសនាអប់រំមជ្ឈិមទើបតែចេញផ្សាយឯកសារណែនាំស្ដីពីការឃោសនាអំពីពិធីបុណ្យសែនខួបស្ដេច Hung (ថ្ងៃទី ១០ ខែត្រី តាមច័ន្ទគតិ) ឆ្នាំ២០២០។

go top