ពិព័រណ៌តាំងបង្ហាញវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍អំពីវប្បធម៌ជិត ១០០០ របស់ប្រជាជនទីក្រុង Da Lat

ពិព័រណ៌តាំងបង្ហាញវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍អំពីវប្បធម៌ជិត ១០០០ របស់ប្រជាជនទីក្រុង Da Lat

១៧ មិថុនា ២០២០ (17:08)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា នៅទីក្រុង Da Lat វៀតណាម មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌សិល្បៈខេត្ត Lam Dong (នៃមន្ទីរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ខេត្ត Lam Dong) បានបើកពិព័រណ៌តាំងបង្ហាញវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍អំពីវប្បធម៌ទីក្រុង Da Lat។

go top