ពិធីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខសេចក្ដីចម្រើនរបស់ជនជាតិ Tay

ពិធីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខសេចក្ដីចម្រើនរបស់ជនជាតិ Tay

៩ ឧសភា ២០២២ (17:20)

កប.អនឡាញ - ពិធីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខសេចក្ដីចម្រើនគឺជាសកម្មភាពវប្បធម៌ប្រពៃណីដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសហគមន៍ជនជាតិ Tay នៅតំបន់ភ្នំភាគខាងជើង។

go top