សកម្មភាពវប្បធម៌វៀតណាមជាច្រើននៅប្រទេសរុស្ស៊ី

សកម្មភាពវប្បធម៌វៀតណាមជាច្រើននៅប្រទេសរុស្ស៊ី

២៣ ឧសភា ២០១៩ (20:03)

កប.អនឡាញ - ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ថ្ងៃទី២៨ ឧសភា ទិវាវប្បធម៌វៀតណាមនៅប្រទេសរុស្ស៊ីឧទ្ទេសនាមអំពីលក្ខណៈវប្បធម៌វៀតណាមដល់មិត្តភក្តិអន្តរជាតិ។

go top