ក្រុមសិស្សានុសិស្សវៀតណាមទទួលបានលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរនៅការប្រឡងអូឡាំពិកគណិតវិទ្យាអន្តរជាតិឆ្នាំ២០១៩

ក្រុមសិស្សានុសិស្សវៀតណាមទទួលបានលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរនៅការប្រឡងអូឡាំពិកគណិតវិទ្យាអន្តរជាតិឆ្នាំ២០១៩

២១ កក្កដា ២០១៩ (16:34)

កប.អនឡាញ - ក្រសួងអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលវៀតណាមបានឱ្យដឹងថា នៅការប្រឡង អូឡាំពិកគណិតវិទ្យាអន្ដរជាតិ (IMO) ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមសិស្សានុសិស្សវៀតណាមទទួលបានលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរ ដោយមានសិស្សានុសិស្សទាំង៦នាក់ សុទ្ធតែទទួលបានមេដាយក្នុងនោះមេដាយមាសចំនួន ២ គ្រឿងនិងមេដាយប្រាក់ចំនួន ៤ គ្រឿង។

go top