កំណត់ពេលវេលាសម្រាប់បើកព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិក ទីក្រុងតូក្យូឆ្នាំ២០២០

កំណត់ពេលវេលាសម្រាប់បើកព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិក ទីក្រុងតូក្យូឆ្នាំ២០២០

៣១ មិនា ២០២០ (19:04)

កប.អនឡាញ - ទូរទស្សន៍ NHK របស់ប្រទេសជប៉ុនបានផ្សាយព័ត៌មានថា ប្រទេសជប៉ុន និងគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិ (IOC) ឯកភាពបើកព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិក ទីក្រុងតូក្យូឆ្នាំ ២០២០ នាថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។ ព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកសម្រាប់ជនពិការ (Paralympic) នឹងបើកនាថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។

go top