កីឡាករបាល់ទាត់ Do Hung Dung និងកីឡាការិនីបាល់ទាត់ Huynh Nhu ឈ្នះពានរង្វាន់បាល់មាសវៀតណាមឆ្នា ២០១៩

កីឡាករបាល់ទាត់ Do Hung Dung និងកីឡាការិនីបាល់ទាត់ Huynh Nhu ឈ្នះពានរង្វាន់បាល់មាសវៀតណាមឆ្នា ២០១៩

២៧ ឧសភា ២០២០ (18:55)

កប.អនឡាញ - នាយប់ថ្ងៃទី ២៦ ឧសភា កីឡាករ Do Hung Dung ទទួលបានពានរង្វាន់បាល់មាសក្រោយពីផ្ដួលកីឡាករ Quang Hai និង Trong Hoang ក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់បាល់មាសវៀតណាមឆ្នាំ ២០១៩ ។

go top