បើកការប្រកួតផ្នែកការពារជាតិ និងប្រកួតកីឡា

បើកការប្រកួតផ្នែកការពារជាតិ និងប្រកួតកីឡា

១០ ឧសភា ២០២៤ (17:10)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ៩ ឧសភា បញ្ជាការដ្ឋានទីក្រុងហូជីមិញបានបើកការប្រកួតផ្នែកការពារជាតិ និងប្រកួតកីឡាឆ្នាំ ២០២៤។

go top