ក្រុមអុកវៀតណាមឈ្នះក្នុងការប្រកួតអុកអន្ដរជាតិឆ្នាំ ២០១៩

ក្រុមអុកវៀតណាមឈ្នះក្នុងការប្រកួតអុកអន្ដរជាតិឆ្នាំ ២០១៩

២២ ឧសភា ២០១៩ (21:32)

កប.អនឡាញ - ក្រុមអុកវៀតណាមទើបតែឈ្នះជើងឯកក្នុងការប្រកួតអុកអន្ដរជាតិ - ពានរង្វាន់ Zhouzhuang Cup ឆ្នាំ២០១៩ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសចិន។

go top