កីឡាករបាល់ទាត់វៀតណាម Nguyen Quang Hai ស្ថិតក្នុងលំដាប់ ៥០០ កីឡាករសំខាន់បំផុតនៅលើពិភពលោក

កីឡាករបាល់ទាត់វៀតណាម Nguyen Quang Hai ស្ថិតក្នុងលំដាប់ ៥០០ កីឡាករសំខាន់បំផុតនៅលើពិភពលោក

៩ សីហា ២០២០ (18:37)

កប.អនឡាញ - ទស្សនាវដ្តី World Soccer ទើបតែប្រកាសបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករបាល់ទាត់សំខាន់ៗបំផុតចំនួន ៥០០ នាក់នៅលើពិភពលោក។ កីឡាករខ្សែបំរើវៀតណាមឈ្មោះ Nguyen Quang Hai ស្ថិតក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនេះ។

go top