កូរ៉េខាងត្បូងមានផែនការរួមជាមួយកូរ៉េខាងជើងទទួលរៀបចំ World Cup បាល់​ទាត់​ផ្នែកនារីឆ្នាំ​២០៣០

កូរ៉េខាងត្បូងមានផែនការរួមជាមួយកូរ៉េខាងជើងទទួលរៀបចំ World Cup បាល់​ទាត់​ផ្នែកនារីឆ្នាំ​២០៣០

៧ កក្កដា ២០១៩ (19:12)

ប្រធាន KFA បានចាត់ទុកថាផែនការពោលខាងលើនេះអាចជួយប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរខិតមកជិតគ្នាថែមទៀត។ លោកបន្តថា រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះផែនការនេះ ហើយ KFA និងពិភាក្សាជាមួយកូរ៉េខាងជើងអំពីគំនិតនេះ។

go top