ស៊ីហ្គេម ៣១ គ្រោងនឹងប្រកួតប្រជែងក្នុងវិញ្ញាសារចំនួន ៤០

ស៊ីហ្គេម ៣១ គ្រោងនឹងប្រកួតប្រជែងក្នុងវិញ្ញាសារចំនួន ៤០

៣ កក្កដា ២០២០ (17:34)

កប.អនឡាញ - អគ្គនាយកដ្ឋានកីឡាវៀតណាមទើបតែជូនក្រសួងវប្បធម៌កីឡា និងទេសចរណ៍​វៀតណាមនូវសេចក្តីព្រាងស្ដីពីការត្រៀមរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម ៣១។

go top