ស៊ីហ្គេមលើកទី ៣១ គ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

ស៊ីហ្គេមលើកទី ៣១ គ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

១៩ តុលា ២០២១ (18:58)

កប.អនឡាញ - ការិយាល័យសហព័ន្ធកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (SEAGF) ដែលមានស្នាក់ការនៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនៅថ្ងៃទី ១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ។

go top