ក្រុមបាល់ទាត់នារីវៀតណាមឈរចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣៣ នៅលើពិភពលោក

ក្រុមបាល់ទាត់នារីវៀតណាមឈរចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣៣ នៅលើពិភពលោក

៥ ឧសភា ២០២១ (17:51)

កប.អនឡាញ - យោងតាមសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកបានប្រកាសថា ក្រុមបាល់ទាត់នារីវៀតណាមបានឈរចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣៣ នៅលើពិភពលោក ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៦ នៅអាស៊ីនិងរក្សាចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាមួយ ១,៦៥៧ ពិន្ទុ។

go top