បុណ្យសែនព្រះខែនៅអតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នសម្រាប់កុមារ

បុណ្យសែនព្រះខែនៅអតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នសម្រាប់កុមារ

៣ កញ្ញា ២០២២ (17:52)

កប.អនឡាញ - បុណ្យសែនព្រះខែឆ្នាំ២០២២ គឺជាសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍វៀតណាម នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៌វប្បធម៌និងសិល្បៈ វៀតណាម។

go top