មហោស្រពដើម្បីសន្តិភាព - ដំណើរការរបស់អ្នកស្រឡាញ់សន្តិភាព

មហោស្រពដើម្បីសន្តិភាព - ដំណើរការរបស់អ្នកស្រឡាញ់សន្តិភាព

៧ កក្កដា ២០២៤ (20:15)

កប.អនឡាញ - មហោស្រពដើម្បីសន្តិភាពឆ្នាំ២០២៤ បានបើកនាយប់ថ្ងៃទី ៦ ខែកក្កដា នៅមណ្ឌលកេរិ៍្តដំណែលប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិពិសេសច្រាំងទន្លេ Hien Luong - Ben Hai ខេត្ត Quang Tri វៀតណាម។

go top