កម្មវិធីតន្ត្រី Jazz អន្តរជាតិប្រារព្ធឡើងជាលើកដំបូងនៅប្រទេសវៀតណាម

កម្មវិធីតន្ត្រី Jazz អន្តរជាតិប្រារព្ធឡើងជាលើកដំបូងនៅប្រទេសវៀតណាម

២១ មេសា ២០២៤ (19:54)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ១៩ ខែមេសា គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Khanh Hoa បានឲ្យដឹងថា ខេត្តនេះកំពុងសហការជាមួយក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍វៀតណាម រៀបចំកម្មវិធីតន្ត្រី Jazz អន្តរជាតិលើកទី១ - Nha Trang ឆ្នាំ២០២៤។ នេះគឺជាកម្មវិធីតន្ត្រី Jazz អន្តរជាតិត្រូវបានប្រារព្ធឡើងជាលើកដំបូងនៅប្រទេសវៀតណាម។

go top