ជួយប្រជាជនឆ្លងកាត់ការលំបាក

ជួយប្រជាជនឆ្លងកាត់ការលំបាក

២៩ កញ្ញា ២០២២ (16:26)

កប.អនឡាញ - នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែកញ្ញា កងទ័ព និងកងជីវពល នៅតំបន់ដែលរងការខូចខាតដោយព្យុះលេខ ៤ បានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងចូលរួមជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងកងកម្លាំងនានាដើម្បីជួយប្រជាជនជំនះលើផលវិបាក វិលទៅរកជីវភាពរស់នៅធម្មតាឡើងវិញ។ កាសែតកងទ័ពប្រជាជនសូមផ្សាយរូបភាពមួយចំនួននៃសកម្មភាពនេះ។

go top