សន្និសីទអាស៊ានណាប៉ូល លើកទី៣៩ (ASEANAPOL CONFERENCE 39th) បញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

សន្និសីទអាស៊ានណាប៉ូល លើកទី៣៩ (ASEANAPOL CONFERENCE 39th) បញ្ចប់ប្រកបដោយជោគជ័យ

២០ កញ្ញា ២០១៩ (21:32)

កប.អនឡាញ - នារសៀលថ្ងៃទី ១៩ ខែកញ្ញា សន្និសីទអាស៊ានណាប៉ូល លើកទី៣៩ (ASEANAPOL CONFERENCE 39th) ត្រូវបានបិទជាផ្លូវការនៅទីក្រុងហាណូយ។

go top