ពិនិត្យ និង​ទទួលយកប្រធានបទថ្នាក់ជាតិ “ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិដើម្បីរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម - កម្ពុជា”

ពិនិត្យ និង​ទទួលយកប្រធានបទថ្នាក់ជាតិ “ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិដើម្បីរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម - កម្ពុជា”

២២ កញ្ញា ២០២០ (18:13)

កប.អនឡាញ - នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២១ ខែកញ្ញា នៅទីស្នាក់ការក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម ក្រសួងការពារប្រទេស និងក្រសួងវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យា បានបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីពិនិត្យ និង​ទទួលយកប្រធានបទថ្នាក់ជាតិ “ជម្រុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិ ដើម្បីរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់ទំនាក់ទំនងវៀតណាម - កម្ពុជា”។

go top