គ្រូពេទ្យ “មួកខៀវ” វៀតណាមផ្តល់អំណោយដល់សិស្សស៊ូដង់ខាងត្បូងមុនពេលត្រឡប់មកប្រទេសវិញ

គ្រូពេទ្យ “មួកខៀវ” វៀតណាមផ្តល់អំណោយដល់សិស្សស៊ូដង់ខាងត្បូងមុនពេលត្រឡប់មកប្រទេសវិញ

១៥ ឧសភា ២០២២ (17:37)

កប.អនឡាញ - នាថ្ងៃទី ១៣ ខែឧសភា សមាជិកនៃកងពេទ្យកម្រិត ២ លេខ ៣ និងកងពេទ្យកម្រិត២ លេខ៤ វៀតណាមនៅស៊ូដង់ខាងត្បូង បានសម្របសម្រួលទៅសួរសុខទុក្ខ ផ្តល់អំណោយ និងរៀបចំសកម្មភាពដ៏មានអត្ថន័យជាច្រើននៅសាលាបឋមសិក្សា Liech នៅ Bentiu។

go top