កាសែតកងទ័ពប្រជាជនអនឡាញបានបើកគេហទំព័រស្តីពី Army Games 2021

កាសែតកងទ័ពប្រជាជនអនឡាញបានបើកគេហទំព័រស្តីពី Army Games 2021

២ សីហា ២០២១ (18:03)

កប.អនឡាញ - ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃការផ្សាយអំពីរាល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមចូលរួមការប្រកួតកីឡាយោធាអន្តរជាតិ ២០២១ (Army Games 2021) កាសែតកងទ័ពប្រជាជនអនឡាញ បានបើកគេហទំព័រមួយដែលមានអាស័យដ្ឋាន http://armygames.qdnd.vn ។

go top