លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Ngo Xuan Lich បានធ្វើទស្សនកិច្ចការងារនៅវិទ្យាស្ថានពេទ្យយោធាវៀតណាម

លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Ngo Xuan Lich បានធ្វើទស្សនកិច្ចការងារនៅវិទ្យាស្ថានពេទ្យយោធាវៀតណាម

២៣ ឧសភា ២០១៩ (20:03)

កប.អនឡាញ - នៅថ្ងៃទី ២២ ឧសភា លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ Ngo Xuan Lich រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមបានចុះទៅពិនិត្យដំណើរការសាងសង់មន្ទីរពេទ្យយោធា ១០៣ និងធ្វើការជាមួយវិទ្យាស្ថានពេទ្យយោធា។

go top