“វិថីសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរលោកខាងលិច” នៅទីក្រុង Sai Gon ដ៏អ៊ូអរនា​ពេលរាត្រី

“វិថីសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរលោកខាងលិច” នៅទីក្រុង Sai Gon ដ៏អ៊ូអរនា​ពេលរាត្រីphoto

២២ កញ្ញា ២០១៨ (19:09)

កប.អនឡាញ - នាពេលរាត្រី វិថីសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរលោកខាងលិចនៅទីក្រុង Sai Gon ហាក់ដូចជាមិនសំរាកឡើយ​ដោយមានសកម្មភាពទាំងយប់ទល់ភ្លឺ៕ តាម vov.vn បកប្រែដោយ Thuy Anh

go top