រូបភាពស្អាតរបស់កងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម

រូបភាពស្អាតរបស់កងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមphoto

២៣ ធ្នូ ២០១៨ (20:09)

កប.អនឡាញ - ក្នុងរយៈពេល ៧៤ ឆ្នាំកន្លងមក ក្រោមការដឹកនាំរបស់បក្ស កងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម  - កងទ័ព “របស់ប្រជាជន និងដើម្បីប្រជាជន” បានបំពេញល្អភារកិច្ចទាំងអស់របស់ខ្លួន៕ តាម vietnamplus.vn បកប្រែដោយ Thuy Anh

go top