កិច្ចប្រជុំឧត្តមមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាន

កិច្ចប្រជុំឧត្តមមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាន

១៨ ឧសភា ២០២២ (15:36)

កប.អនឡាញ - កាលពីថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា កិច្ចប្រជុំឧត្តមមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាន (ADSOM) បានប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយមានការចូលរួមពីប្រទេសសមាជិកចំនួន ១០ ដែលក្រោមការដឹកនាំដោយកម្ពុជា-ប្រទេសទទួលបន្ទុកតួនាទីជាប្រធានអាស៊ានប្តូរវេននៅឆ្នាំ២០២២។

go top