យុទ្ធនាការនេះប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៤ ដោយមានបាវចនាបើកទូលាយ ប្រសិទ្ធភាព សុវត្ថិភាព និរន្តរភាព ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងភារកិច្ចនយោបាយ តម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់មូលដ្ឋាន និងអង្គភាពនីមួយៗ។ យុទ្ធនាការនេះបន្តអនុវត្តតាមក្រុមយុវជនដោយមានកម្មវិធីចំនួន១ និងយុទ្ធនាការចំនួន៤។

leftcenterrightdel
ពិធីចេញដំណើរទៅអនុវត្តយុទ្ធនាការយុវជនស្ម័គ្រចិត្តនៅរដូវវិស្សមកាលឆ្នាំ ២០២៤ ប្រព្រឹត្តទៅនៅស្រុក Thuy Nguyen ទីក្រុង Hai Phong

ឆ្នាំនេះ ពិធីចេញដំណើរបានប្រព្រឹត្តទៅដោយផ្ទាល់នៅទីក្រុង Hai Phong និងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនៅខេត្ត Tuyen Quang ខេត្ត Dak Lak និងខេត្ត Hau Giang។ សកម្មភាពជ្រោមជ្រែងក៏ត្រូវបានរៀបចំនៅក្នុងភូមិចំនួន៣ ដែលគាំទ្រដោយមជ្ឈិមសម្ព័ន្ធយុវជន ជួយកសាងទម្រង់ “ភូមិគួរឲ្យចង់រស់នៅ” ស្របតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជនបទថ្មីកម្រិតខ្ពស់ និងជនបទថ្មីគំរូ។

បន្ទាប់ពីពិធីចេញដំណើរ សកម្មភាពជ្រោមជ្រែងយុទ្ធនាការ ត្រូវបានរៀបចំនៅទូទាំងប្រទេស៖ ចាប់ផ្តើមសកម្មភាពដើម្បីសហគមន៍ ដំណាក់កាលទី១៦; កម្មវិធីពិនិត្យជំងឺ ផ្ដល់យោបល់អំពីសុខភាព ចែកថ្នាំពេទ្យដោយឥតគិតថ្លៃដល់យុវជនដែលជាកម្មករ កម្មការិនីចំនួន ២,៥០០ នាក់ និងសកម្មភាពនានា ស្របតាមខ្លឹមសារសំខាន់ៗចំនួន៧៕

បកប្រែដោយ Thuy Anh