ក្នុងវេទិកា អ្នកជំនាញបានពិភាក្សាអំពីការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរថ្មីប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតលើវិស័យទឹកដើម្បីបន្សុាំទៅនឹងបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤។ 

leftcenterrightdel
រូបថតឧទាហរណ៍ (moitruong.net.vn)

ចំពោះបញ្ហាប្រឈមក្នុងវិស័យទឹក វៀតណាមគប្បីតែមានដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត សមស្របទៅនឹងធនធានទឹក ទាញយកភាពប្រៀប និងការចូលរួមពីសហគមន៍។ ទន្ទឹមនឹងនោះ វៀតណាមក៏គប្បីវិនិយោគលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដើម្បីធានាសន្តិសុខ និងអភិវឌ្ឍធនធានទឹក ជាពិសេសគឺ មានគោលនយោបាយ ការកំណត់ យុទ្ធសាស្រ្ត សមត្ថភាព និងដើមទុនឲ្យសមរម្យ៕

បកប្រែដោយ Thuy Anh