នាថ្ងៃទី ២២ ខែមករា នៅកំពង់ផែ Tien Sa ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនកំពង់ផែ Da Nang បានទទួលស្វាគមន៍ជើងនាវាកុងតឺន័រដំបូងបង្អស់នៃឆ្នាំថ្មី២០២៣។

leftcenterrightdel
ក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ កំពង់ផែ Da Nang ខិតខំសម្រេចបានកំណើនពី ៤ ដល់ ៦% (រូបថត៖ vov.vn)

គោលដៅអាជីវកម្មនៃកំពង់ផែ Da Nang ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ សម្រេចទៅតាមផែនការជាមូលដ្ឋាន ប្រាក់ចំណូលកើនឡើង ១០% ប្រាក់ចំណេញកើនឡើង ១៣% បើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២១។ នៅឆ្នាំ ២០២៣ កំពង់ផែ Da Nang ខិតខំបង្កើនការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់កំពង់ផែយ៉ាងហោចណាស់ ២% បើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២២ ប្រាក់ចំណូល និងប្រាក់ចំណេញកើនឡើងយ៉ាងហោចណាស់ ពី ៤ ដល់ ៦% បើធៀបនឹងឆ្នាំ ២០២២៕

បកប្រែដោយ Thanh Cong